A

Lomakkeet ja sähköinen asiointi

Monia asioita voit sujuvasti hoitaa sähköisellä lomakkeella. Internet-lomakkeet voit täyttää ja lähettää suoraan verkkosivultamme. Pdf-lomakkeet voi joko täydentää omalla koneella tai käsin kirjoittaen lomaketulosteeseen. Pdf-lomakkeet täytyy kuitenkin aina tulostaa paperille ja palauttaa allekirjoitettuna Järvenpään kaupungille, kunkin lomakkeen ilmoittamaan palautuspaikkaan. 

Muut sähköiset asiointipalvelut 

  • Tunnistautumista vaativissa terveyttä ja päivähoitoa koskevissa asioissa käytetään eJärvenpää-asiointipalvelua.
  • Rakentamisen lupia, yleisten alueiden lupia sekä poikkeuslupia haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.
  • Järvenpään rakennusvalvonnalla on käytössä sähköinen lupa-asiakirjojen myyntipalvelu. Lupapiste kauppa tarjoaa aikatauluista vapaan yhteyden Järvenpään rakennuslupa-arkistoon.

Järvenpään kaupungin lomakkeet

Asuminen

Avustukset

Sähköisistä avustushakemuksista löytyyinfo-logo2merkin takaa palvelukohtaisesti tarkennettuja ohjeita avustuksen hakemisesta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustukset (Hyte-avustukset)

Kulttuuriavustukset

Liikunta-avustukset

Nuorisoavustukset

 

Lisätietoja: Toiminta- ja kohdeavustukset sivulta.

 

 

 

Elinkeinot ja työ

Kesäseteliä haetaan sähköisellä hakemuksella. Palveluun kirjautuminen vaatii tunnistautumisen (pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen varmennekortti).

 

 

Kaavat ja kiinteistöt

Kasvatus ja opetus

Kirjasto- ja tietopalvelut

Kirjasto- ja tietopalveluiden lomakkeet löytyvät  kirjaston sivuilta.

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Liikenne

Liikunta

Luottamushenkilöt

Nuorisotyö

Perheiden palvelut

Rakentaminen

Rakennusvalvonnan lupiin liittyviä hakemuksia

Lupakäsittely hoidetaan Lupapiste-palvelussa. Hakemus luodaan palvelussa, jota kautta myös toimitetaan tarvittavat liitteet.

Paperiset lupahakemukset käsitellään Lupapisteessä.  Paperisen lupahakemuksen jättämisestä on hyvä ottaa yhteyttä Seutulantalon palvelupisteeseen os. Seutulantie 12, puh. (09) 2719 2880 tai tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi. Rakennusvalvonta suosittelee rekisteröitymään Lupapisteeseen.

Rakennusvalvonnan lupien liitteiden lomakkeita

Rakentamisen aikaisia lomakkeita

Maalämpöön liittyviä lomakkeita

Rasitteisiin liittyvät lomakkeet

Sijoitussopimus ja katulupa yleisille alueille ja kaupungin omistamalle maalle

Sijoittamis- ja/tai katulupia haetaan Lupapisteen kautta.

Lisätietoja Sijoitussopimuksen ja katuluvan hakeminen .

 

 

 

 

Rekisteröidyn oikeudet

 Lomakkeet sisältävät ohjeita sekä informaation rekisteröidyn asian käsittelystä. 

 

Potilas- ja asiakasasiakirjatietoja koskevat tiedustelut osoitetaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle 

Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle (Keusote). Muutoksen myötä kuntayhtymä vastaa myös hallinnassaan olevien asiakirjojen luovuttamisesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja koskevat tietopyynnöt tulee osoittaa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle. Lisätietoja löydät kuntayhtymän verkkosivuilta. Järvenpään kaupungille saapuvat asiakas- ja potilasasiakirjapyynnöt sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja koskevat tiedustelut ohjataan suoraan kuntayhtymälle.

Tietopyynnöt

Tietopyynnön voi kohdistaa viranomaisen asiakirjaan, joka on julkinen tai joka koskee omia tietoja. Myös asianosaisella voi olla tiedonsaantioikeus. Tietoja voidaan pyytää myös suullisesti tai vapaasti kirjoittamalla, mutta lomake helpottaa asian käsittelyä ja ohjaa pyynnön käsittelyä. Mahdollisimman tarkat tiedot pyydettävissä asiakirjoista nopeuttavat asian käsittelyä. Jokainen viranomainen on velvollinen vastaanottamaan pyynnön ja tarvittaessa ohjaamaan asian eteenpäin. 

Tietopyyntöihin voidaan liittää lisäselvityksiä tai todistuksia tiedonsaantioikeuteen liittyen. Tarvittaessa lisätietoja kysytään.

Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista Julkisuuslain 11 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä.

Tiedon antaminen asiakirjasta, joka ei ole vielä julkinen (Julkisuuslain 6 ja 7 §:n mukaan), on viranomaisen harkinnassa. Harkinnassa on otettava huomioon, mitä Julkisuuslain 17 §:ssä säädetään.

Salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin erikseen tässä laissa säädetään. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon.

Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Tähän on kuitenkin säädetty rajoituksia Laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta § 11.2.

Potilas- ja asiakasasiakirjapyynnöt osoitetaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle 

Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle (Keusote). Muutoksen myötä kuntayhtymä vastaa myös hallinnassaan olevien asiakirjojen luovuttamisesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja koskevat tietopyynnöt tulee osoittaa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle. Lisätietoja löydät kuntayhtymän verkkosivuilta. Järvenpään kaupungille saapuvat asiakas- ja potilasasiakirjapyynnöt sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja koskevat tiedustelut ohjataan suoraan kuntayhtymälle.


 

Tutkimuslupa

Oheisella Tutkimuslupa -lomakkeella voi hakea lupaa tutkimukselle kaupungin yksiköissä.

Tutkimuslupalomake (sähköisesti täytettävä pdf)

Ohje tutkimusluvan myöntämistä ja saamista varten

Vammaispalvelut

Vesihuolto