A

Myllylän pohjavesialueen suojelusuunnitelma hyväksytty

07.11.2018

Myllylän pohjavesialueen tarkistettu suojelusuunnitelma hyväksyttiin 5.11.2018 kaupunginhallituksessa. Kymmenen vuoden takainen suojelusuunnitelma päivitettiin Järvenpään yleiskaava 2040 valmistelun yhteydessä, jonka yhtenä kehittämisalueena on pohjavesialueen lähellä sijaitseva Haarajoen asemanseutu.

Pohjavesialue muodostuu kahdesta erillisestä harjumuodostumasta, jossa virtaa Keravanjoki ja jonka itäisellä harjumuodostumalla sijaitsee pohjavedenottamo.

Alueella on tehty lämpökameratutkimuksia sekä geofysikaalisia tutkimuksia ja maaperäkairauksia. Tutkimustulokset eivät antaneet aihetta pohjavesialueen rajausten muuttamiseen. Alueella ei myöskään löytynyt sellaisia pintavesi‐ tai maaekosysteemejä, joiden säilymistä pohjaveden purkautuminen ylläpitäisi.

Pohjaveden laatu on Myllylän pohjavesialueella säilynyt pääasiassa hyvänä ja talousvesikäyttöön soveltuva-na, vaikka ajoittaisia laadun poikkeamia on esiintynyt.

Alueella on riskinä erilaiset hajakuormitustekijät, mm. asuinkiinteistöjen riittämätön jätevesien käsittely, vuodot vanhoista öljy- ja polttoainesäiliöistä, valvomaton toiminta entisillä maa‐aineksen ottoalueilla, tiealueiden liukkaudentorjunta ja tulvakausina jokiveden sekoittuminen pohjaveteen.

Jätevesien tehokkaammalla puhdistuksella voidaan parantaa sekä pohjaveden että Keravanjoen veden laatua. Myös hulevesien mukana voi huuhtoutua haitallisia aineita pohjaveteen. Hulevesiverkoston viemäröintialuetta ehdotetaankin raportissa laajennettavaksi.

Tieliukkauden torjunnassa Vanhalla Lahdentiellä ehdotetaan käytettäväksi natriumkloridin sijasta vaihtoehtoista liukkaudentorjuntakemikaalia, esim. kaliumformiaattia. Tienpidon pohjavesivaikutuksia ehdotetaan tarkkailtavaksi tiealueen läheisyydessä olevasta pohjaveden havaintoputkesta.

Raportti on nähtävissä kaupungin nettisivuilla osoitteessa www.jarvenpaa.fi/ymparistoselvitykset


Lisätietoja antaa:

Erikoissuunnittelija Eira Linko,                           puh. 040 315 2257

Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula,                    puh. 040 315 2005

Takaisin