A

Järvenpää selvitti keinoja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi

19.06.2019

Järvenpää pyrkii hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2035 mennessä. Järvenpää on myös sitoutunut käyttämään resursseja viisaasti - tavoitteena hiilineutraalius, jätteettömyys ja kestävä kulutus vuoteen 2050 mennessä. 

Hiilineutraalius ja resurssiviisaus sisältyvät valtuustossa hyväksyttyihin Järvenpään visioon sekä kaupungin strategisiin päämääriin. Kaupungin resurssiviisaustyön tavoitteet ja niiden toteutumiseksi vaadittavat toimenpiteet kuvataan valmisteilla olevassa Resurssiviisas Järvenpää -tiekartassa.

Järvenpään tavoitetilana 2030 on, että niin kaupunkirakenteessa ja liikkumisessa, energian ja materiaalien käytössä kuin ympäristön tilan kehittämisessäkin toimitaan resurssiviisaasti edistäen ihmisten hyvinvointia samalla kun vähennetään ympäristölle haitallisia vaikutuksia.

– Tiekartan tavoitteena on myös, että ympäristöteot kuuluvat luontevana osana järvenpääläisten arkeen. Resurssiviisaita valintoja tehdään yhdessä. Meillä on hyvä perusta lähteä toteuttamaan näitä tavoitteita, sillä Järvenpäässä on jo vuosien ajan tehty hyvää ympäristötyötä, erikoissuunnittelija Eira Linko kertoo.

Keinoina vähäpäästöisyys, kierrätys ja pyöräilyn kehittäminen

Keväällä 2019 Järvenpäässä tehtiin Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan skenaario- ja vaikuttavuusarviointeja, joissa arvioitiin tiekarttaluonnoksen toimenpiteiden vaikuttavuutta kaupungin päästövähennys- ja resurssiviisaustavoitteisiin.

Tiekarttaluonnokseen pohjautuvassa tavoiteskenaariossa Järvenpään päästöt vähenisivät vuoden 2017 tasosta vuoteen 2035 mennessä yli 50 %. Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi päästöjen tulisi vähentyä vuoden 2017 tasosta vielä noin 20 % lisää. Liikennepäästöjä voitaisiin merkittävästi vähentää vähäpäästöisillä ajoneuvoilla sekä edistämällä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä. Näihin kaupunki voi vaikuttaa välillisesti suunnittelussaan ja päätöksenteossaan. Lisäksi kaupunki voi esimerkiksi vähentää energiankulutustaan ja jätteen määrää pienentämällä ruokahävikkiä. Tämä on myös kustannustehokasta toimintaa.

Järvenpääläisiltä kysyttiin mielipiteitä Resurssiviisas tiekartta -luonnoksesta. Kaupunkilaiset pitivät tärkeimpinä asioina pyöräilyolosuhteiden ja sisäisen joukkoliikenteen kehittämistä, palveluiden saavutettavuutta ja uusiutuvan energian käytön edistämistä. Panostuksia toivottiin myös kierrätysmahdollisuuksien ja Tuusulanjärven tilan parantamiseen. Lisäksi toivottiin yhteistyötä asukasryhmien ja eri toimijoiden kanssa ympäristöasioissa.

Skenaario- ja vaikuttavuusarvioinnin sekä tiekarttaluonnoksesta saatujen mielipiteiden ja lausuntojen antia hyödynnetään tiekartan jatkovalmistelussa syksyn 2019 aikana.

Tutustu Järvenpään kaupungin verkkosivuilla:

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Eira Linko, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

 

Takaisin