A

Terholan yritysalue

Terholan yritysalue rajattuna

Terholan yritysalueen asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kaupan toimintojen jatkuminen ja kehittäminen Terholassa.

Maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumista koskevia säädöksiä uudistettiin 15.4.2011 voimaan tulleella lainmuutoksella. Vähittäiskaupan suuryksikön määritelmää koski siirtymäsäännös, jonka mukaan lain 71 a §:ää sovellettiin paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaan 15.4.2017 alkaen. Kaikki yli 2 000 kerrosneliömetrin myymälät olivat tämän jälkeen vähittäiskaupan suuryksiköitä.

Hallitus antoi 24.11.2016 eduskunnalle esityksen Maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja laki astui voimaan 21.4.2017. Tässä lakimuutoksessa vähittäiskaupan suuryksikön rajaa on nostettu 2 000 k-m²:stä 4 000 k-m²:iin. Vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan laadun huomioon ottaen ole perusteltu. Lakimuutoksen tavoite on, ettei kaupan laatua koskevia määräyksiä enää käytetä.

Yhteyshenkilö: Kaavasuunnittelija Jaakko Heikkilä

Kaavatunnus:190021

Dnro: JARDno-2018-17


 EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan muutosehdotus on (MRL 65 § ja MRA 27 §) julkisesti nähtävillä 19.2.-19.3.2020 välisen ajan. Mahdolliset muistutukset ja lausunnot pyydetään toimitettavan 19.3.2020 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kuulutus

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

Taustaselvitysraportti, Terholan yritysalueen asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi


 0_ALOITUSVAIHE ja 0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavamuutosluonnos on ollut nähtävillä 7.2.2017 asti. Terholan yritysalueen asemakaavamuutos etenee, kun lakimuutos on voimassa ja lakimuutoksen aiheuttamat toimenpiteet tehty suunnitelmiin.

Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 25.1.2017 samalla on julkaistu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavamuutosluonnos.

Kuulutus

OAS (päivitetty 11.10.2019)

Asemakaavamuutosluonnos

Ote voimassa olevasta ajantasa-asemakaavasta ja merkintöjen selityksistä