A

Lapsi varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatus toteutuu henkilöstön, lasten ja ympäristön vuorovaikutuksessa, jossa kasvatus, opetus ja hoito muodostavat eheän kokonaisuuden.

Kasvatus on toimintaa, jonka myötä kulttuuriset arvot, tavat ja normit välittyvät, muovautuvat ja uudistuvat. Kasvatuksen avulla ohjataan lapsia muodostamaan omia mielipiteitään ja arvioimaan kriittisesti vallitsevia ajattelu- ja toimintatapoja sekä toimimaan eettisesti kestävällä tavalla. Lasten kehitystä tuetaan niin, että he oppivat toimimaan sekä käyttämään osaamistaan myös toisten hyväksi.

Opetuksen lähtökohtana on varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritelty oppimiskäsitys. Varhaiskasvatuksessa lapsia innostetaan ja motivoidaan opettelemaan uusia asioita sekä ohjataan käyttämään erilaisia oppimisen tapoja. Opetus tukee ja siinä hyödynnetään lasten luontaista uteliaisuutta ja tutkimisen halua. Opetuksessa otetaan huomioon lasten kehittyvät taidot, mielenkiinnon kohteet ja vahvuudet sekä lasten yksilölliset tuen tarpeet.

Hoito on fyysisistä perustarpeista huolehtimista sekä tunnepohjaista välittämistä. Vastavuoroinen ja kunnioittava vuorovaikutussuhde sekä myönteinen kosketus ja läheisyys muodostavat perustan hyvälle hoidolle ja huolenpidolle. Varhaiskasvatuksen hoitotilanteet ovat aina samanaikaisesti kasvatus- ja opetustilanteita, joissa opitaan esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, itsestä huolehtimisen taitoja, ajan hallintaa sekä omaksutaan hyviä tottumuksia.

Kasvattajan tehtävänä on elää arkea lasten kanssa. Kasvattaja tiedostaa lapsen ainutlaatuisuuden ja lapsuuden merkityksen. Kasvattajan tehtävä on luoda lämmin ja salliva tunneilmasto, jossa myönteinen, avoin ja kunnioittava vuorovaikutus auttaa lapsia luottamaan itseensä ja ympärillä oleviin ihmisiin. Suunnitellessaan toimintaa yhteistyössä huoltajien ja lasten kanssa kasvattaja ottaa huomioon lasten kehitykselliset tarpeet, heidän kiinnostuksen kohteensa sekä kokonaisvaltaisen tapansa toimia. Lapsen tuntemus ja havainnointi on kasvattajalle kaiken toiminnan suunnittelun lähtökohta.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja perheiden välisen yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen sekä osapuolten tasa-arvoinen vuorovaikutus ja keskinäinen kunnioitus. Yhteistyössä otetaan huomioon perheiden moninaisuus, yksilölliset tarpeet ja huoltajuuteen liittyvät kysymykset. Yhteistyössä hyödynnetään eri viestintävälineitä ja käytetään tarpeen mukaan tulkkia tai kieliavustajaa. Varhaiskasvatuksessa järjestetään toimintakausittain vanhempainiltoja, perheiltoja sekä tapahtumia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia huoltajien keskinäiselle keskustelulle.