A

Maanhankinta ja -käyttö

Maanhankinnassa maapolitiikan päätavoitteena on raakamaan saaminen kaupun­gin omistukseen riittävän aikaisessa vaiheessa, oikealla hinnalla oikeilta alueilta ja riittävän suurina kokonaisuuksina. Raakamaan hankintaa ohjaavat yleiskaava sekä asuntotuotanto- ja tontinluovutusohjelmat.

Raakamaan lisäksi maata hankitaan myös asemakaavan mukaisten tie- ja liiken­nealueiden sekä virkistys- ym alueiden toteuttamiseksi.

Maan luovuttamisessa tavoitteena on monipuolisen ja kohtuuhintaisen tontti­tarjonnan ylläpitäminen asumisen, elinkeinoelämän sekä muihin yhteiskunnan tarpeisiin.

Järvenpään kaupungin maapolitiikalla tarkoitetaan niiden toimenpiteiden ko­konaisuutta, joilla pyritään tukemaan kaupungin kokonaisvaltaista kehittämistä luomalla maankäytöllisiä toimintaedellytyksiä asumisen ja elinkeinotoiminnan tarpeisiin sekä turvaamaan arvokkaiden kulttuuri- ja luonnonympäristöjen säily­minen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Maapoliittisin toimenpitein on tarkoitus yleis- ja asemakaavoissa päätettävällä tavalla tiivistää ja eheyttää kaupunkirakennetta, samalla pyrkien hyödyntämään mahdol­lisimman tehokkaasti jo rakennettuja teknisen huollon verkostoja sekä olemassa olevia yhdyskuntapalveluja.

Käytännön maapolitiikka koostuu maan hankinnasta, maan luovutuksista ja maan­käyttöön liittyvästä sopimustoiminnasta sekä yksityisen tonttimaan käyttöön saa­misen edistämisestä.

Kunnan kaavoitusmonopoli luo perustan maapolitiikalle. Kaupungin maapolitii­kassa on tärkeää pitkäjänteisyys sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sitoutuminen yhdessä päätettyihin toimintatavoitteisiin siten, että niiden saavut­tamiseksi voidaan tarvittaessa ja harkitusti käyttää lainsäädännön maapoliittisia keinoja.