A

Rantapuiston kehittäminen

Rantapuistoa kehitetään vuosina 2018-2019 kaupunkilaisten yhteiseksi olohuoneeksi. Vuoden 2019 rakentaminen käynnistyy pian ja tulee jatkumaan vaiheittain vuoden loppuun saakka.

Rantapuiston vuoden 2019 suunniteltuun Kasinonlahden alueen rakentamiseen Järvenpää on saanut vesilain mukaisen luvan 25.9.2018 (Nro 141/2018/2 Dnro ESAVI/9568/2017). Kaupunki lähtee toteuttamaan suunnitellusti Kasinonlahden alueen rakentamista saadun lupapäätöksen lupamääräysten mukaisesti.

Rantapuiston kehittäminen 2018-2019 perustuu valtuuston vuonna 21.1.2008 § 8 hyväksymään yleissuunnitelmaan Rantapuiston kehittämisestä sekä Rantapuiston pohjoisosasta sekä Kasinonlahden alueesta 17.10.2017 § 8 ja 9 hyväksyttyihin puistosuunnitelmiin.

Yleissuunnitelman mukaisesti Rantapuiston kehittämistä on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessa etelään Kolmisoinnun alueen, Tervanokan uimarannan ja matonpesupaikan ympäristöön. Toistaiseksi ko. alueiden suunnittelua ja toteutusta ei ole ajoitettu.

Kasinonlahden alueen rakentaminen 2019

Kasinonlahden suunnitelma

Rantapuiston kehittämistä jatketaan vuonna 2019 Kasinonlahden alueella. Kasinonlahden alueella on suunniteltu rannan ruoppaamista, joka mahdollistaa kahlaamiseen soveltuvien matalien sorarantojen toteuttamisen Rantapuistoon. Kahluurantoja on suunniteltu toteutettavan kahteen eri kohtaan rantaa, sekä koirille Kasinonlahden eteläpuolelle. Ruoppaamisen myötä myös nykyisen suihkulähteen siirto on mahdollista toteuttaa, jolloin sen ajoin puiston käyttäjiä kasteleva vaikutus saadaan vähenemään.

Tutustu tarkemmin Kasinonlahden alueen suunnitelmaan.

Kasinonlahden alueelle on suunniteltu myös laiturirakenne, johon sisältyy porrastettu kivilaituri sekä rannan suuntainen kelluva puulaituri.

Aukio-oleskeluportaat_päivällä

Kivilaituri erikoisvalaistuksineen mahdollistaa monenlaisen oleilun sekä tapahtumat laituriaukiolla, siinä missä kelluva puulaituri mahdollistaa laituriin kiinnittymisen mm. kanooteilla ja soutuveneillä.

Aukio-oleskeluportaat_iltavalaistus

Suunniteltu ruoppaussyvyys mahdollistaa myös erilaisten matalan syväyksen omaavien lauttojen (esim. kesäisin Tuusulanjärvellä liikennöivä aurinkolautta) saapumisen laituriin. Tämä mahdollistaa myös lauttaliikenteen esim. Vanhankylänniemeen tulevaisuudessa tai kahvilalautan kiinnittymisen pysyvämmin kohteeseen. Laiturirakenteen yläosan aukiolle on tehty varaus pienelle paviljonkirakennukselle.

Kasinonlahden kosteikko on suunniteltu ruopattavaksi ja sen kasvillisuus poistettavaksi. Kasinonlahdella on todettu pilaantuneita maita, joita ei voida poistaa poistamatta myös alueen kasvillisuutta. Lahdella kasvavaa, silmällä pidettävää, vankkasara –kasvia siirretään Lepolan alueen eteläosaan Aallottarenpuiston hulevesialtaisiin erillisen siirtosuunnitelman mukaisesti. Paikka on siirtosuunnittelussa katsottu soveltuvan ko. kasville.

Rantapuistossa vuonna 2017 laaditun luontoselvityksen yhteydessä alueen rannoilla ei havaittu pesiviä lintulajeja. Vesilain mukaisen lupapäätöksen mukaan, kun noudatetaan annettuja lupamääräyksiä, ei hankkeen toteuttaminen heikennä merkittävästi Natura 2000 –verkostoon kuuluvan Tuusulanjärven lintuvesi alueen luonnonarvoja. Lupapäätöksessä mainitaan myös, että hankealueella tai sen vaikutusalueella ei ole muitakaan sellaisia luonnonarvoja, jotka olisivat muodostaneet luvanmyöntämisen esteen.

Jalankulun ja pyöräilyn uutta 4 m rantayhteyttä jatketaan Kasinonlahden alueella ja se yhdistetään etelästä tulevaan nykyiseen yhdistettyyn jalankulun ja pyöräilyn väylään.

Vuoden 2019 töiden yhteydessä toteutetaan myös Rantapuiston pohjoisosassa hiekkatekonurmikentän pohjoispäähän betonikivetty yhteys kentälle talvista jäädytyskoneen kuljetusta varten. Talvella 2018-2019 kuljetus hoidetaan väliaikaisella asfaltilla päällystettyä kulkuväylää pitkin.

Valtuusto on hyväksynyt 10.12.2018 § 103 investointivarauksen ko. kohteeseen kuluvalle vuodelle. Alueen toteuttamisen edellyttämä, aluetta koskeva, vesilain mukaisen luvan päätös on annettu 25.9.2018 ja saanut lainvoiman valitusajan päätyttyä 25.10.2018.

Vesialueen ruoppaus ja ruoppausmassojen käsittely

Rantapuiston rantojen ruoppaukset on suunniteltu tehtävän kaivuruoppaamalla. Osassa ranta-alueen ruoppausmassoista, erityisesti ns. Kasinonlahden kosteikon alueella, on tutkittu olevan pilaantuneisuutta mm. öljyhiilivetyjä. Ruopatut puhtaat massat ajetaan maankaatopaikalle ja pilaantuneet massat niille sopivalle vastaanottopaikalle. Kaivutyö aiheuttaa ranta-alueiden väliaikaista sotkuisuutta. Alueet siistitään ruoppausvaiheen päätyttyä.

Ruoppauksella tehtävällä pilaantuneiden massojen poistolla parannetaan vesialueen ympäristöllistä tilaa ja estetään mahdolliset altistusriskit tai hygieeniset haitat. Lupamääräysten mukaan ruoppaus- ja kaivutyötä vesistöön liittyen ei saa toteuttaa 1.4.-31.8. välisenä aikana.

Töiden alustava aikataulu

Vuoden 2019 kunnallistekniikan rakentaminen Rantapuistossa on suunniteltu lupamääräyksistä johtuen aikataulultaan kaksivaiheiseksi. Heti keväällä käynnistyy Kasinonlahden alueella uusien raittiyhteyksien, paviljongin ja puiston vesihuollon sekä tukimuurirakenteiden rakentaminen. Tämän rakentamisen 1. vaiheen aikana toteutetaan työt, jotka on mahdollista toteuttaa ilman vesirakentamista. 1. vaihe valmistuu keskikesällä.

2. vaihe rakentamisessa ruoppaustöineen ja sorarantojen rakentamisineen ja viimeistelyineen käynnistyy syksyllä ja saadaan päätökseen vuoden loppuun mennessä.

Työn aikataulu on alustava ja se tarkentuu urakan käynnistyessä. Urakan käynnistymisestä tiedotetaan erikseen.

Rantapuiston pohjoisosan rakentaminen 2018

Rantapuiston pohjoisosaan toteutettiin kesän 2018 aikana hiekkatekonurmipintainen toimintakenttä pelailuun, kivituhkapintaisia alueita esim. petankin pelaamiseen, betonikivipintaisia aukioita sekä uutta nurmialuetta piknik-pöytineen. Uudet sähkö- ja vesipisteet sekä varaus suurellekin esiintymislavalle mahdollistavat entistä paremmin erikokoisten tapahtumien järjestämisen. Pienemmät aukiot toimivat hyvin esim. pop up –toiminnassa. Toimintoalueiden lisäksi nurmialueet puistossa laajentuivat ja alueelle tehtiin uusia puu- ja pensasistutuksia.

Rusokirsikka

Alueelle istutettuja puulajeja ovat mm. Rusokirsikka "Prunus sargentii" ja
Taalainkoivu " Betula pendula 'Dalecarlica" ja
perennoja mm. Japaninjaloangervo " Astilbe Japonica-ryhmä 'Montgomery".

 

 

 

 

Jalankulun ja pyöräilyn reittejä parannetiin rakentamalla 4 m leveä uusi yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn reitti rannan tuntumaan. Tämän lisäksi kävelykatu Jannelta suoraan rantaan johtava 3,5 m leveä raitti päällystettiin asfaltilla ja Huilin edustan raittia levennettiin 4 metriin. Huilin edustalla toteutettiin ravintolalle johtavan kulun uudelleen järjestelyä ja ravintolan edustan istutusten uusimista. Näillä toimenpiteillä pyrittiin lisäämään kulkureittien sujuvuutta ja turvallisuutta eri liikennemuodoille ja jakamaan pyöräliikennettä pois nyt paljon käytetyltä reitiltä, joka kulkee leikkipuiston pääportin edustalta.

Hiekkatekonurmipintaisen toimintakentän alle toteutettiin jäädytysputkisto, joka yhdessä kentän läheisyyteen sijoitettavan jäähdytystekniikan kanssa mahdollistaa kentän luistelukauden pidentämisen myös leutoina talvina.

Tutustu tarkemmin Rantapuiston pohjoisosan suunnitelmaan.

Lisätietoja hankkeen etenemisestä päivitetään tälle sivulle ja tarvittaessa voi tiedustella myös suunnittelupäällikkö Tia Salmisesta, puh. 040 315 2144 tai nimi.sukunimi@jarvenpaa.fi.

 

 

 

Päivitetty 16.9.2019