A

Ympäristö- ja luontoselvitykset

Tälle sivulle kootaan Järvenpään kaupungin ympäristö- ja luontoselvityksiä. Selvityksiä ja suunnitelmia laaditaan muun muassa kulttuurihistoriallisten, maisemallisten ja luontoarvojen huomioimiseksi maankäytön suunnittelussa.

Lajistoselvitykset

Kulttuuriympäristö- ja maisemaselvitykset

Yleiskaavan 2040 viherrakenteeseen ja vesistöihin liittyvät selvitykset 

 

 Muita hankkeita ja suunnitelmia:


Myllylän pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Myllylän pohjavesialueen tarkistettu suojelusuunnitelma hyväksyttiin 5.11.2018 kaupunginhallituksessa. Kymmenen vuoden takainen suojelusuunnitelma päivitettiin Järvenpään yleiskaava 2040 valmistelun yhteydessä. 

Myllylän pohjavesialueen suojelusuunnitelma raportti 19/2018

Hulevedet haltuun – Loutinoja kuntoon

Järvenpään kaupunki toteuttaa hanketta, jossa laaditaan hulevesille kokonaisvaltaisen suunnittelun ja käsittelyn toimintamalli keskustaa halkovan Loutinojan kaupunkipuron alueelle. Tavoitteena on pienentää valuma-alueen hulevesitulvariskiä, parantaa Loutinojan tilaa ja vähentää tiiviisti rakentuvan kaupunkialueen aiheuttamaa hulevesikuormitusta Tuusulanjärveen. Luonnonmukaisilla hulevesiratkaisuilla halutaan turvata arvokkaan puroluonnon säilyminen ja elävöittää ympäristöä.

Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö, ja se on yksi vuoden 2018 hallituksen kärkihankkeista. Hanke toteutetaan vuosina 2018-2020 yhteistyössä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) sekä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n (VHVSY) kanssa. Lue lisää