A

Kouluvalmius ja koulunkäynnin tuki

Ensimmäiselle luokalle tullessaan lapset ovat taidoiltaan, tiedoiltaan ja taustoiltaan hyvin erilaisia. Lapset oppivat eri tahtiin ja eri tavalla. Tähän vaikuttavat myös suuret ikäerot ensiluokkalaisten kesken riippuen siitä, mihin aikaan vuodesta lapset ovat syntyneet. Nämä ikäerot näkyvät myös kehityseroina.

Osa esikoululaisista ohjataan kouluvalmiusarvioon lapsen tukitoimien tarpeen arvioimista varten. Näitä arvioita tekevät koulupsykologit, perheneuvolapsykologit sekä erikoissairaanhoidossa työskentelevät psykologit. Lisätietoa saa lapsen esiopetuspaikasta, kiertäviltä erityislastentarhanopettajilta sekä koulupsykologeilta.

Koulut ovat valmiit vastaanottamaan erilaisia oppilaita. Esiopetuksen ja koulun väliset neuvottelut ja avoin tiedonsiirto mahdollistavat ja ovat edellytys tukitoimien varhaiselle suunnittelulle. Huoltaja voi anoa lapsellensa lupaa aloittaa koulunkäynti vuotta säädettyä myöhemmin, mikäli kouluvalmiusarvion tekijä tai muu asiantuntija lausunnossaan sitä suosittelee. Hakemuslomake (pdf)

Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan.

Yleisen tuen muotoja ovat mm. opetuksen eriyttäminen, tukiopetus, samanaikaisopetus, avustajapalvelut ja osa-aikainen erityisopetus. Tehostetun tuen muotoja ovat edellisten lisäksi mm. osa-aikainen erityisopetus pienryhmässä ja ohjattu läksyjen luku. Erityistä tukea annetaan oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityisen tuen saaminen vaatii aina erityisen tuen päätöksen. Kokonaisvaltainen ja suunnitelmallinen tuki määritellään tällöin oppilaalle laadittavassa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Kolmiportaisen tuen mallista lisää erityisopetuksen sivuilta.