A

Asemakaavaprosessi

Asemakaavan laatiminen etenee seuraavasti:

Aloitus

Kun kaavoitustyö alkaa, asemakaavan vireilletulosta ilmoitetaan kuulutuksella. Aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa määritellään kaavan tavoitteet, osalliset, työn suunniteltu eteneminen ja tarvittavat selvitykset. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä voi antaa palautetta aina kaavan ehdotusvaiheeseen saakka. Kaavatyön aloittamisesta ilmoitetaan myös kirjeellä kiinteistönomistajille ja muille osallisille.

Valmistelu

Kaavaluonnos suunnitellaan ja se asetetaan nähtäville kaavan luonteesta riippuen 14-30 vrk ajaksi. Tänä aikana kaavaluonnoksesta voi ilmaista mielipiteensä. Kaavaluonnoksesta pyydetään myös lausuntoja ja tarvittaessa järjestetään yleisötilaisuus. Osallisten mahdollisuudet vaikuttaa kaavan sisältöön ovat suurimmat juuri valmisteluvaiheessa.

Ehdotus

Asemakaavaehdotus laaditaan luonnosvaiheessa saadun palautteen pohjalta. Tarvittaessa asemakaavaehdotukseen voi liittyä rakentamistapaohjeet. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 30 vrk ajaksi ja pyytää siitä tarpeelliset lausunnot. Vähäiset asemakaavamuutokset ovat nähtävillä 14 vrk. Kaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksen.

Hyväksyminen

Asemakaavakartta ja muut asiakirjat täydennetään saadun palautteen pohjalta valmiiksi. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin laaditut vastineet ja esittää asemakaavan edelleen kaupunginhallitukselle, joka hyväksyy asemakaavan ja esittää sen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy ns. vähäiset asemakaavamuutokset. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen 30 vrk kuluessa. Asemakaava saa lainvoiman, kun siitä ilmoitetaan kuulutuksella.


Työn etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan:

  • Kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla kaupunginkirjastossa, kaupungin Internet-sivuilla www.jarvenpaa.fi ja tarvittaessa lisäksi paikallisessa lehdessä
  • Kirjeellä suunnittelualueen kiinteistönomistajille ja haltijoille sekä naapurikiinteistöjen omistajille, kuten mainittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa
  • Kirjeellä muille osallisille, jotka ovat sitä pyytäneet
  • Ehdotusvaiheessa muistutuksen tehneille lähetetään kaupunkikehityslautakunnan päätös (vastineet muistutuksiin)