A

IKÄVEKO
eli
ikääntyneiden verkostoneuvonpito

 

MILLOIN?

• Kun ikääntynyt / hänen läheisensä kokevat, etteivät tule kuulluksi.

• Kun työntekijällä on huoli, ettei ikääntyneen ääni tule kuulluksi

• Kun työntekijä kokee, että omat keinot ovat vähissä tai tilanne on epäselvä

 

KÄYTÄNNÖN TIETOA:

• IKÄVEKO toiminta on maksutonta järvenpääläisille ikääntyneille sekä heidän verkostoilleen suunnattua toimintaa

• Tilaisuuteen on hyvä varata 2,5 tuntia.

• Toteutuvat perjantaisin klo 13-15.30 kaupungin tiloissa (omaishoitokeskus) tai myös ikääntyneen kotona

• Keskustelua johtavat ulkopuoliset verkostokonsultit, jotka ovat salassapitovelvollisia.

• Tilaisuudessa keskitytään ensin yhdessä kuulemaan asiakasta, jonka jälkeen jokainen saa vuorollaan puhua omasta näkökulmastaan.

• Keskustelussa lähdetään liikkeelle myönteisestä tulevaisuudesta ja haetaan voimavaroja ongelmien sijaan.

• IKÄVEKO:n jälkeen tarjotaan mahdollisuutta seurantapalaveriin, jossa tarkastellaan asiakkaan tilannetta uudelleen sovitun ajan kuluttua.

 

Lue lisää:
Ikäihmisten verkostoneuvonpito

 20170601_092903

Kysy lisää, keskustele verkostoneuvonpidon mahdollisuudesta,
tilaa verkostoneuvonpito:

Ikääntyneiden verkostokoordinaattori Elina Mattila

elina.mattila@keusote.fi  tai p. 040 315 2555

 

Verkosto vahvana osana ikääntyneiden palveluita

"Palvelujärjestelmä voi olla sektoroitunut ja pirstaloitunut, ihmisen elämä ei."

Tarve ja tavoitteet

Järvenpään kaupungin ikääntyneiden palveluissa syntyi tarve uudenlaiselle lähestymistavalle kotona asuvan ikääntyneen tukemiseksi, jotta hänen ympärillään toimivat läheiset ja muu verkosto kuulee asiakkaan oman näkemyksen tulevaisuudestaan sekä tukee hänen tarvitsemallaan tavalla arjessa selviytymistä ja tavoitteen toteutumista.  Tavoitteena oli löytää malli, jossa asiakkaan ääni ja näkemys saadaan uudella tavalla esiin ja joka vahvistaa hänen läheisverkostonsa roolia ja aktiivisuutta kotona asumisen tukemisessa.

Kehittämistyön tavoitteena oli:

  • tuoda ikääntyneen verkostot voimavaraksi yhteisellä suunnittelulla ja roolien näkyväksi tekemisellä
  • nostaa asiakas ja hänen oma näkemyksensä keskiöön, jotta verkoston toiminta saadaan vastaamaan asiakkaan odotuksiin ja tarpeisiin
  • vahvistaa asiakasta tukevan moniammatillisen toimijajoukon yhtenäistä näkökulmaa asiakkaan tilanteesta ja tuen tarpeesta sekä luoda kiinteä palvelujen kokonaisuus

Ratkaisu

Järvenpäähän luotiin uusi ikääntyneille suunnattu verkostokokousmalli, joka auttaa erityisesti silloin, kun asiakkaan tilanteessa on tarpeen selkeyttää yhteistyötä, tavoitteita ja toimintasuunnitelmaa yhdessä omaisten ja läheisten sekä hoitavien tahojen kanssa. Verkostokokouksen tavoitteena on yhteisen dialogin avulla selkeyttää eri tahojen yhteistyötä, yhdistää verkoston voimavaroja ja avartaa toimintamahdollisuuksia. Mallin kehittäminen toteutettiin yhteistyössä THL:n ja Järvenpään kaupungin lasten ja nuorten palvelualueen kanssa vuoden 2015 aikana. Kehittämishankkeen pohjana käytettiin lasten ja nuorten parissa toimiviksi menetelmiksi havaittua verkostoneuvonpidon dialogista toimintamallia, joka muutettiin ikääntyneiden elämäntilanteeseen soveltuvaksi Järvenpään malliksi. Kehittämisen aikana kaupungin henkilöstöstä valikoitui aiheesta kiinnostuneita työntekijöitä, jotka kouluttautuivat verkostokokouksen vetäjiksi kehittämisprosessin aikana.

Kehittämishankkeen myötä syntyneen uuden verkostokokousmallin pohjana käytetään tulevaisuuden muistelun menetelmää, jossa asiakas kuvailee tulevaisuuden tilannettaan sekä omaa ja eri tahojen rooleja siihen pääsemiseksi. Toiveikas näkymä tulevasta luo pohjaa kotona selviytymiselle, roolittaa läheisverkostoa uudella tavalla sekä motivoi omatoimisuuteen ja aktiivisuuteen. Asiakas sitoutuu yhdessä laadittuun suunnitelmaan paremmin, kun hän on itse voinut piirtää oman elämänsä tulevaisuuskuvan omin sanoin. Keskeistä on myös, että omaiset ja läheiset kuulevat asiakkaan toiveen hänen omasta elämästään ja tulevaisuudestaan.

Verkostokokouksen lähtökohtana on arvostava kohtaaminen, kunnioittaminen ja kuunteleminen. Se edistää hyvää ilmapiiriä, avointa vuorovaikutusta, luottamuksen rakentumista ja muutoksen mahdollisuutta. Se myös luo mahdollisuuden puhua avoimesti toiveista, tuesta ja huolista turvallisessa ja rakentavassa ympäristössä toiveikkuuden ilmapiirissä. Verkostokokouksen lähtökohtana ovat:

  • keskustelua johtaa ulkopuolinen koulutettu vetäjä
  • jokainen saa puhua omasta näkökulmastaan
  • keskustelulla on selkeä rakenne ja tavoite
  • luodaan toivoa ja suunnitellaan konkreettisia tukitoimia
  • lopputuloksena on suunnitelma, johon kaikki voivat sitoutua

Malli on jalkautunut Järvenpäähän lasten ja nuorten palveluiden kautta (vrt. verkostoneuvonpito) ja se kuuluu dialogisten menetelmien kokonaisuuteen yhdessä Huoli puheeksi –menetelmän kanssa.

Tulokset

Verkostokokousmalli käynnistyi Järvenpäässä syksystä 2015 alkaen yhteistyössä akuuttiosastojen, kotiin kuntouttavan yksikön, kuntoutuksen, kotihoidon ja palveluohjauksen kanssa. Uusi lähestymistapa on vaikuttanut merkittävällä tavalla ikääntyneen ja hänen verkostonsa toimintaan ja yhteistyön parantumiseen. Tapaamisissa on syntynyt konkreettista apua ja toimintasuunnitelmia pulmallisiin tilanteisiin, uusia näkemyksiä arkielämän toimintatavoista sekä sen kautta asiakkaan ja hänen läheistensä rooli ja aktiivisuus ovat vahvistuneet. Tarkempi seuranta-arviointi mallin vaikutuksista tehdään syksyn 2016 aikana.

Kehittämistyön tavoitteena on jatkossa myös juurruttaa dialoginen ja asiakasta voimaannuttava lähestymistapa muuhun asiakastyöskentelyyn työntekijöiden oppimisprosessin ja oivallusten kautta.