A

Varhaiskasvatuksessa aloittaminen

Aloittaminen on suuri muutos

Varhaiskasvatuksessa aloittaminen on suuri muutos pienen lapsen maailmassa ja koko perheen elämässä  iso asia. Järvenpäässä kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, perhepäivähoito- ja esiopetusryhmissä tuetaan lapsen ja perheen polkua varhaiskasvatuksen aloitusvaiheessa yhtenäisin toimin.

Vanhempien tehtyä päätöksen varhaiskasvatuspaikan vastaanottamisesta, laativat vanhemmat ja  varhaiskasvatuksen esimies lapsen varhaiskasvatusta koskevan palvelusopimuksen. Ennen varhaiskasvatuksen aloitusta toteutetaan tutustumiskäynnit lapsen kotona sekä tulevassa varhaiskasvatuspaikassa. Tutustumiskäyntien aikana käynnistyvän dialogin myötä aloitetaan lapsen oman varhaiskasvatussuunnitelman laadinta, joka jatkuu lapsen varhaiskasvatuksessa oloajan.

Varhaiskasvatuksen aloitusvaiheen yhtenäisin toimin pyritään tukemaan lasta ja perhettä lapsen siirtyessä kotihoidosta varhaiskasvatukseen ja kuuntelemaan vanhempien ajatuksia, kokemuksia ja toiveita varhaiskasvatuksesta.  Näin toimien pyritään tukemaan varhaiskasvatuksen aloitusta, jotta perheen arki olisi sujuvaa ja lapsi kokisi siirtymisen varhaiskasvatukseen turvallisena.

Huoltajien ja kasvattajien yhteistyö kannattelee lasta

Yhtenä kantavana ajatuksena  on lapsen vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön toimiva, vastavuoroinen yhteistyö, jonka perustan luovat kuuleminen ja dialogisuus. Vanhempien ja kasvattajien käymä syvällinen ja monipuolinen vuoropuhelu lapsen hyvinvoinnista vahvistaa aikuisia tunnistamaan myös lapsen ääntä. Kasvattaja oppii tuntemaan lasta paremmin ja löytää tapoja tukea lapsen hyvinvointia varhaiskasvatuksessa.

Tutustumiskäynti perheessä

Ennen varhaiskasvatuksen alkamista tarjotaan perheille mahdollisuus lapsen tulevan ryhmän kasvattajan vierailuun lapsen kotona tai muussa lapselle tutussa paikassa kotipihalla/puistossa.

Tutustumiskäynnin aikana lapsi saa tutustua uuteen kasvattajaan turvallisesti omassa ympäristössään ja omien vanhempiensa lähellä. Kasvattaja tutustuu lapseen leikkien ja jutellen. Myös  vanhemmat saavat mahdollisuuden kertoa lapsen luonteesta, tavoista, leikeistä, lapselle tärkeistä ihmisistä ja asioista sekä omista ajatuksistaan vanhempana liittyen lapsen varhaiskasvatuksen aloitukseen.

Tutustumiskäynnin ja sen yhteydessä käytävän aloituskeskustelun lähtökohtana on kuuleminen. Kuulemisen kautta luodaan luottamuksellinen suhde lapseen ja vanhempiin sekä alku kasvatuskumppanuudelle.

Tutustumalla lapseen jo lapsen kotona saa kasvattaja arvokasta tietämystä, joka auttaa häntä toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla lapsen aloittaessa lapsiryhmässä.

Tutustuminen varhaiskasvatuspaikkaan

Lapsen kotona tapahtuvan tutustumiskäynnin jälkeen lapsi ja vanhemmat tutustuvat yhdessä varhaiskasvatuspaikkaan 1 - 2 viikon aikana. 

Vanhempi osallistuu lapsensa kanssa varhaiskasvatuspaikan arjen toimintoihin ja voi perehdyttää kasvattajia lapsensa tapoihin. Tutustumisaika riippuu lapsesta ja perheen tarpeesta. Erittäin tärkeää on vanhemmalle syntyvä luottamus, että lapsi voi turvallisesti jäädä varhaiskasvatuspaikkaan.

Varhaiskasvatuksen aloittaminen

Sujuva, päivittäinen vuoropuhelu vanhempien ja kasvattajien välillä helpottaa lapsen siirtymistä  kodista varhaiskasvatukseen ja varhaiskasvatuksesta kotiin. Aikuisen tehtävä on saatella lasta kahden eri maailman  -  kodin ja varhaiskasvatuksen -  välillä.

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa auttaa kasvattaja lasta kestämään eron vanhemmistaan, luomaan  suhteen aluksi itseensä ja vähitellen muihin aikuisiin sekä liittymään osaksi lapsiryhmää.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadinta

Tutustumisaikana kirjataan ylös vanhempien ajatuksia ja toiveita varhaiskasvatuksen aloittamisen suhteen.  Noin kahden kuukauden kuluttua varhaiskasvatuksen alkamisesta vanhempien ja kasvattajien käymän dialogin tuloksena kirjataan lapselle oma varhaiskasvatussuunnitelma, jota arvioidaan ja päivitetään koko  lapsen varhaiskasvatuksessa oloajan.

Varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvataan yksilöllisesti  lapsen hyvää arkea, hänen kasvunsa solmukohtia ja lapselle ominaista tapaa toimia, ajatella ja oppia sekä vanhempien ja kasvattajien toimia kasvatuskumppanuuden hengessä

Lapsen varhaiskasvatuksen aloitus -tiedote vanhemmille (pdf)

Child´s start of early childhood education -information for parents (pdf)