A

Meneillään olevat kehittämishankkeet

Luonnossa liikkuen -hyvinvointia pienten lasten ja perheiden elämään 2018-2010

Kehittämishankkeen tavoitteena on edistää lapsiperheiden liikunnallisen elämäntavan omaksumista sekä kotiutumista antamalla niin tietoa lapsiperheille sopivista kaupungin luonto-, ulkoilu- ja liikkumispaikoista ja toiminnasta kuin mahdollisuutta verkostoitua muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa luonnossa liikkuen. Tämä edellyttää monialaista yhteistyötä kaupungin ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken, lapsiperheille tarkoitetun palveluverkon päivittämistä sekä huoltajat ja lapset osallistavaa toimintaa.

Kohderyhmän muodostavat alle kouluikäiset lapset, niin varhaiskasvatukseen osallistuvat kuin sen ulkopuolella olevat sekä heidän huoltajansa ja muut heidän kanssaan toimivat aikuiset, mm. varhaiskasvatuksen henkilöstö, lastenneuvolan terveydenhoitajat, perhekeskusten henkilöstö ja muu verkosto esim. yhdistykset ja seurat.

Hankkeen toimintaa ohjaavana ajatuksena on lasten oikeus varhaiskasvatuksen fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaiseen toimintaan. Tutkimusten mukaan lapset omaksuvat liikunnallisen elämäntavan kolmeen ikävuoteen mennessä ja fyysinen aktiivisuus toteutuu parhaiten ulkoilussa ja retkeillen. Tavoitteena on laajentaa ja ottaa käyttöön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien mukaisesti erilaisia oppimisympäristöjä esimerkiksi lisäämällä ulkoiluelämää painottavaa toimintaa päiväkodeissa, perhepäiväkodeissa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa. Tämä edellyttää kasvatushenkilöstön osaamisen vahvistamista ja täydentämistä.

Tavoitteena on, että

  • lasten liikkuminen toteutuu Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä – varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaisesti. Lasten fyysinen aktiivisuus toteutuu varhaiskasvatuksessa suunnitellusti pitkin päivää kaikessa toiminnassa niin ulkona kuin sisällä.
  • varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaan kirjatut lasten hyvinvointia edistävät ja liikunnalliseen elämäntapaan kannustavat periaatteet ja toimenpiteet toteutuvat ja niitä arvioidaan suunnitelmallisesti huoltajien kanssa.
  • huoltajat saavat säännöllisesti ja suunnitellusti tietoa lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tukevista asioista sekä tekevät arjessa tietoisia valintoja lapsen ja perheen liikkumiseksi.
  • huoltajat saavat tietoa myös Järvenpäässä olevista luonto-, retki- ja perheliikuntakohteista ja toteutuvista tapahtumista.
  • Järvenpään kaupungin liikunta- ja varhaiskasvatuspalvelut järjestävät yhteistyössä seurojen ja yhdistysten kanssa lapsiperheille perheliikuntaa, ulkoilua ja retkeilyä.
  • lasten ja huoltajien osallisuus toteutuu niin palveluiden kuin fyysistä aktiivisuutta edistävien toimien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
  • varhaiskasvatuksessa lapsiryhmät retkeilevät luonnossa vähintään kerran viikossa ja vanhempain- sekä perheillat sisältävät liikunnallisen osan.

Hanke on alkanut Varhaiskasvatuksessa vuonna 2018 ja hankkeen toiminta tulee jatkossa laajenemaan yhteistyössä monien yhteistyökumppaneiden kanssa kaikkien järvenpääläisten alle kouluikäisten lasten sekä lapsiperheiden saataville.

Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa

Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa -menetelmä on jatkoa vuonna 2009 alkaneelle useiden kuntien yhteiselle Orientaatioprojekti -tutkimus- ja kehittämishankkeelle, jossa Järvenpää on ollut alusta asti mukana. Kyseessä on Helsingin yliopiston ja kuntien yhteistyönä tehtävä tutkimukseen perustuva varhaiskasvatuksen kehittäminen. Vuonna 2018 hankkeessa ovat olleet mukana Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Järvenpää, Kerava, Kouvola, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sipoo, Turku ja Vantaa. Kansainvälisesti projektissa mukana ovat Taiwan, Singapore, Hong Kong ja Turkki.

Hankkeen tarkoituksena on

• selvittää, mitä varhaiskasvatuksessa todella tapahtuu
• selvittää, miten lasten näkemykset, taidot ja kaverisuhteet muotoutuvat
• selvittää, miten aikuisten toiminta ja oppimisympäristö ovat yhteydessä toimintaan
• löytää keinoja vaikuttaa myönteisesti löydettyihin ilmiöihin

Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa –hanke on osa kuntamme lakisääteistä varhaiskasvatuksen arviointi- ja kehittämistyötä. Tutkimukseen osallistuvat satunnaisesti valitut järvenpääläiset kunnalliset päiväkodit ja ryhmät. Tutkimuksessa kerätään tietoa lasten arkitoiminnasta varhaiskasvatuksessa havainnoimalla lapsia sekä arvioimalla heidän toimintaansa. Lapsista kerättyihin tietoihin kytketään henkilöstön arviot ryhmän oppimisympäristöstä ja esimiesten arviot varhaiskasvatusyksiköstä, jolloin voidaan saada esiin arjen kokemusten ja kasvatustoiminnan yhteyksiä ja kehittää niitä. Kerätyn tiedon avulla on tarkoitus kehittää Järvenpään varhaiskasvatusta lasten arjen kokemusten pohjalta.