A

Järvenpään kaupungin tulevaa toimintatapaa rakennetaan Uusi Kunta -projektissa

Järvenpään kaupunki valmistautuu parhaillaan Uusi Kunta -projektissa vuoden 2019 jälkeiseen aikaan, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelut irtautuvat kunnista maakuntien vastuulle. Tämä historiallisen suuri muutos tarjoaa kunnille ja kaupungeille mahdollisuuden ja velvollisuudenkin miettiä sitä, mitä palveluita kaupungin pitäisi tulevaisuudessa asukkailleen tuottaa ja miten niistä saataisiin mahdollisimman vaikuttavia.

Järvenpään visio ja strategia 2030

Uusi kunta -projektissa lähdetään liikkeelle luomalla Järvenpään kaupungille tulevaisuuden visio 2030 osana strategian uudistamista. Visiota rakennetaan kaupungin elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamisen pohjalta.

Osallistuminen on olennaista myös vision luomisessa – tulevaisuuden visio tehdään yhdessä luottamushenkilöiden, henkilöstön, asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa. Eri työpajoista kootaan aineksia tulevaisuuden tavoitetilan tunnistamiseen sekä kerätään ideoita ja kehityksen kärkiä kaupungin ja sen palvelujen kehittämiseen. Kesäksi 2017 avattavalla verkkokyselyllä pyritään tunnistamaan asukkaiden mielestä tärkeimpiä kehityksen kärkiä sekä keräämään myös uusia ideoita kehityksen kärjiksi. Kaupungin henkilöstöä sekä järvenpääläisiä lapsia ja nuoria osallistetaan myös eri keinoin yhteisen vision luomiseen.

Järvenpään visio 2030 kehityksen kärkineen viedään kaupunginvaltuustoon päätettäväksi syksyllä 2017. Strategian uudistaminen jatkuu tästä vuonna 2018 vahvistettavien strategisten tavoitteiden asettamisella. Strategisilla tavoitteilla lähdetään tekemään yhdessä tunnistetusta visiosta tulevaisuuden arkea Järvenpään kaupungissa.

Uusi Kunta -projektissa paljon linjattavaa 

Uusi Kunta -projekti koostuu työryhmistä/alaprojekteista, joita viedään eteenpäin vaiheittain 2017–2019, samalla kun valmistaudutaan maakuntauudistuksen toteutukseen. Alaprojektit keskeisine sisältöineen ovat seuraavat:

  • Visio ja strategia - kaupunkistrategian uudistaminen; visio, tulevaisuudenkuvat, kehityksen kärjet, kaupungin toiminta-ajatus ja arvot. Kaupunkistrategian uudistaminen sisältäen strategiset tavoitteet ja mittarit.
  • Prosessit ja palvelut - kaupungin ydin-, avain-, palvelu- ja tukiprosessien ja palveluiden tarkistaminen, yhteisen toiminnan prosessien kehittäminen maakunnan suuntaan, asukkaiden ja muiden sidosryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen, yhteisöllisyyttä tukevan, omatoimista tekemistä mahdollistavan palveluiden ja toimintatapojen kehittäminen, alueellisen yhteistyön hyödyntäminen kehittämisessä.
  • Organisaatio ja henkilöstö - prosesseja tukevan kaupungin organisaation suunnittelu sekä henkilöstöresurssien selvittäminen, johtamisen kehittäminen, hallintokulttuurin uudistaminen avoimeen, mahdollistavaan ja osallistavaan suuntaan, (SOTE tukiprosessien palvelujen ja henkilöstöresurssien selvitys ja siirto).
  • Kaupungin talous – uuden organisaation mukaisten talousrakenteiden suunnittelu ja talousarvion laatiminen.
  • Poliittinen päätöksentekojärjestelmä – poliittisen päätöksenteon ja luottamushenkilöorganisaation linjaaminen prosessien kanssa. 
  • Säännöt ja sopimukset – kaupungin hallintosäännön sekä muiden sääntöjen päivitys, allianssisopimuksen yms. sopimusten päivitys.
  • Tiedonhallinta, ICT, digitalisaatio - organisaatiomuutoksen toteutus tietojärjestelmissä, kaupungin hallinnon sekä päätöksenteon tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien kehittäminen (asianhallintajärjestelmä, raportoinnin kehittäminen), digitalisoinnin esim. kuntalaisten sähköisen asioinnin sekä osallistumisen ja vaikuttamisen digitaalisten ratkaisujen kehittäminen.