A

Mikä tulorekisteri on?

Alla lyhyet videot, joissa kerrotaan tulorekisterin tarkoituksesta:

Kysymyksiä ja vastauksia tulorekisteristä

1. Mikä tulorekisteri on?

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat tiedot kansalai-sille maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Työnantajat ja muut suorituksen maksajat ilmoittavat tulotiedot tulorekisteriin reaaliaikaisesti jokaisen maksupäivän jäl-keen. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, jo-hon niillä on lain mukaan oikeus ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan.

2. Ketkä ovat tulorekisterin käyttäjiä?

Palkkatiedon tuottajat
Palkkatietojen tuottajia eli ilmoittajia ovat vuodesta 2019 lähtien kaikki työnantajat, yh-distykset, säätiöt, kotitaloustyönantajat, asunto-osakeyhtiöt ja muut toimijat, joilla on velvollisuus ilmoittaa palkkatietoja jollekin tulorekisterin käyttäjätaholle.

Tiedot ilmoittaa tulorekisteriin joko työnantaja itse tai hänen valtuuttamansa taho, esi-merkiksi tilitoimisto tai muu kumppani, jolle taloushallintoa on ulkoistettu.

Etuus- ja eläketietojen tuottajat
Vuodesta 2021 lähtien etuus- ja eläketietojen tuottajia ovat mm.:

 • Ahvenanmaan maakuntahallitus
 • Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomainen
 • eläkelaitokset
 • eläkekassat ja -säätiöt
 • henkivakuutusyhtiöt
 • KEHA-keskus
 • Kela
 • kunnat ja Ahvenanmaan maakunta
 • liikennevakuutusyhtiöt
 • oppilaitokset, jotka maksavat päivärahaa tai perheavustusta
 • Potilasvakuutuskeskus
 • Puolustusvoimat
 • Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö
 • Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli (TVK)
 • tapaturmavakuuttajat
 • Työllisyysrahasto (aikuiskoulutusetuudet)
 • työnantajat, jotka maksavat taloudellista tukea
 • työttömyyskassat
 • vahinkovakuuttajat
 • Valtiokonttori.

Tiedon käyttäjät
Vuodesta 2019 lähtien:

 • Verohallinto
 • Kela
 • Työllisyysrahasto
 • työeläkelaitokset ja ETK

Vuodesta 2020 lähtien lisäksi myös:

 • Tilastokeskus
 • Työllisyysrahasto (aikuiskoulutusetuudet)
 • vahinkovakuutusyhtiöt
 • työttömyyskassat
 • TEM:n hallinnonala
 • työsuojeluviranomaiset
 • Tapaturmavakuutuskeskus
 • Potilasvakuutuskeskus
 • Ahvenanmaan maakunta ja sen viranomaiset
 • kunnat ja osa kuntayhtymistä

Vuodesta 2021 lähtien lisäksi myös:

 • ulosotto

Tulonsaaja voi olla kansalainen tai yritys, jos maksetaan esimerkiksi työkorvausta. Tulonsaaja voi katsoa tulotietojaan tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Tulo-rekisteri antaa ensimmäistä kertaa tulonsaajalle reaaliaikaisen kokonaiskuvan hänelle maksetuista palkka- ja etuustuloista.

3. Millaisia tietoja tulorekisteri sisältää?

1.1.2019 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista ja muista ansiotuloista. Vuodesta 2021 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan myös tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista.

Tulorekisterissä on huomioitu kaikkien rekisterin tietoja tarvitsevien toimijoiden tarpeet. Tiedon käyttäjä saa tulorekisteristä vain ne tiedot, joihin käyttäjällä on lain mukaan oikeus.

4. Miten tulorekisterissä olevat henkilötiedot on suojattu?

Tulorekisterin tiedot säilytetään ja niitä käsitellään ns. korotetun tietoturvatason ympäristössä.

5. Milloin tulorekisteri on valmis?

Tulorekisteri ja siihen liittyvät palvelut otettiin käyttöön 1.1.2019. Ensimmäisessä vaiheessa rekisteriin ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista ja muista ansiotuloista. Tulorekisterin tiedon käyttäjien määrä kasvaa vuonna 2020. Vuonna 2021 tulorekisteriin ilmoitetaan myös tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista.

6. Kuka näkee tulotietoni?

Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, johon niillä on lain mukaan oikeus ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan. Tulorekisteri ei luo mitään uusia tiedonsaantioikeuksia.

Jokainen tulonsaaja näkee tulorekisteristä vain omat tulotietonsa tai tiedot, joihin on saanut valtuutuksen.

Tulorekisterissä tietojen käyttöä on rajattu tiukasti. Tiedonsaantioikeutta rajataan lisäksi organisaatio- ja työtehtäväkohtaisilla käyttöoikeuksilla. Jokainen tiedon käyttäjä on vastuussa omien työntekijöidensä käyttöoikeuksista ja niiden valvonnasta. Tietojen käsittelystä jää tulorekisteriin aina lokitieto.

7. Kuka tulorekisteristä vastaa?

Kansallisen tulorekisterin perustamishanke on valtiovarainministeriön ja Verohallinnon yhteishanke. Valtiovarainministeriö vastaa hankkeen yleisestä ohjauksesta. Verohallinnon vastuulla on tulorekisterin käytännön toteutus. Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö toimii rekisterin ylläpitäjänä ja vastuuviranomaisena.

8. Sanastoa tiedon käyttäjille