A

Lasten toimintaterapia

 

Toimintaterapian lähtökohtana on tukea ja vahvistaa lapsen toimintakykyä ja edistää kehitystä niin, että lapsi pystyy mahdollisimman täysipainoisesti osallistumaan arkipäivän tilanteisiin. Järvenpäässä toimintaterapeutin asiakkaiksi ohjautuu ensisijaisesti neuvolaikäisiä lapsia perheineen terveydenhoitajan tai neuvolalääkärin lähetteellä.

Toimintaterapeutti arvioi lapsen hieno- ja karkeamotorisia taitoja, näönvaraisia hahmottamistaitoja, aistitiedon jäsentymistä, keskittymistä sekä leikki- ja vuorovaikutustaitoja. Hän etsii lapsen vahvuusalueita ja yhdessä lapsen vanhempien ja päivähoidon kanssa etsii lapsen taitoja harjaannuttavia ja arkea helpottavia toimintatapoja.

Tarvittaessa järjestetään toimintaterapiaa omana tai ostopalveluna. Toimintaterapeutit ohjaavat tarvittaessa lapsen Järvenpään perhekouluun, joka on tarkoitettu rientäville lapsille, heidän perheilleen sekä varhaiskasvatuksen henkilökunnalle.

Toimintaterapeutti Ulla Kokkonen, Jampan neuvola-alue, p. 040-315 3389  puhelinajat tiistai ja torstai klo 12-13

Toimintaterapeutti Anna-Leena Vuori, Jampan neuvola-alue, p. 040-315 3292 puhelinaika torstai klo 12-13

Toimintaterapeutti Terhi Virtanen, keskustan neuvola-alue, p. 040-315 2934 puhelinajat tiistai ja torstai klo 12-13

HUOM! TOIMINTATERAPIA MUUTTANUT PERHEKESKUS MAAHISEEN VÄISTÖTILOIHIN, os. Naavatie 1.

Lasten fysioterapia

 

 

Tintaterapia kuuluu Perhekeskuspalvelut -yksikköön. Yksikön terveydenhuoltotiimejä ovat Neuvola (äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvola) ja opiskelija- ja kouluterveydenhuolto sekä psykiatriset sairaanhoitajat. Perhepalveluiden tiimejä ovat perheneuvola, perhekeskus Maahinen, perhesosiaalityön palvelutarpeen arviointi sekä lasten kuntoutus.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Järvenpää perhekeskuspalvelut, hallinto:

Perhesosiaalityön johtaja Minna Kairesalo 040-315 2343

Palvelupäällikkö Juha Särkkä p. 040-315 2130