A

Tataarikuja

Asemakaavan muutoksessa suunnitellaan pientalorakentamista korttelin 527 pohjoisosaan (tilat 1:503 ja 1:621). Samalla tarkennetaan Tataarikujan katualueen rajausta.

Kortteleita 527, 539, osaa korttelista 528 sekä leikkipuisto- ja katualueita koskeva asemakaavan muutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.12.2012 § 91, ja se kuulutettiin osittain voimaan 28.1.2015. Asemakaavan muutos ei tullut voimaan korttelin 527 pohjoisosassa.

Yhteyshenkilö:
Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

JARDno-2017-1287

Kaavatunnus 050021

 0_LAINVOIMAINEN

Asemakaavan voimaantulosta on kuulutettu 20.12.2018

kuulutus

 

0_HYVÄKSYTTY

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 18.6.2018 § 60.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavaehdotus on laadittu kaupunginvaltuuston 10.12.2012 hyväksymän asemakaavan mukaisena alueelle, jolla kaavamuutos ei tullut lainvoimaiseksi. Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt asemakaavaehdotuksen nähtäville 21.12.2017 § 55.

Asemakaavaehdotus on julkisesti nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 18.1.-16.2.2018.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Voimassa oleva asemakaava

 

Aikaisemmat suunnitteluvaiheet