A

Suunnittelupalvelut

Rantakatu-Helsingintien liittymä      Helsingintie-Mannilantie-risteys_mallinnus

Suunnittelupalveluissa suunnitellaan yhdessä kaupungin asukkaiden ja sidosryhmien kanssa toimivaa, turvallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä.

Suunnittelupalveluissa laaditaan yleisten alueiden kunnallisteknisiä suunnitelmia ja niihin liittyviä selvityksiä maankäytön eri vaiheissa. Yleissuunnittelua ja erilaisia selvityksiä (mm. hulevesiselvitykset) laaditaan asemakaavan laadinnan yhteydessä ja yksityiskohtaisempia katu- ja puistosuunnitelmia sekä yleisten alueiden, vesihuollon ja valaistuksen rakennussuunnitelmia alueiden toteuttamisvaiheessa. Suunnitelmia laaditaan alueiden käyttötarkoituksen mukaisesti esim. asuin- ja yritysalueille sekä vapaa-ajan toiminnan ja liikunnan tarpeisiin.

Suunnittelutehtävien lisäksi suunnittelupalveluissa käsitellään johtojen, laitteiden ja kaapeleiden ja muiden pysyvien rakenteiden sijoittamisen yleiselle alueelle mahdollistavat sijoittamissopimukset sekä annetaan rakennuslupalausuntoja kaupunkitekniikan näkökulmasta.

Suunnitteluohjelma

Meneillään olevan vuoden suunnittelukohteisiin voitte tutustua suunnitteluohjelmakartalla. Kunkin vuoden suunnitteluohjelma julkaistaan alkuvuonna ja päivitetään kesäkuussa. Suunnitteluohjelmaan merkityistä kohteista toivotaan palautetta ja kuntalaisten huomioita jo ennen varsinaisen suunnittelun käynnistymistä.

Tiedottaminen ja vuorovaikutus

Suunnitteluhankkeiden käynnistymisestä ja etenemisestä tiedotetaan tapauskohtaisesti rajautuvien kiinteistöjen omistajille osoitetun kirjein, kaupungin internet-sivuilla, kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Viikkouutisissa sekä Kaupunkikehityksen Facebook-sivuilla.

Vuorovaikutus ja kuntalaisten osallistuminen ovat tärkeitä osia kaupunkitekniikan toimintaa ja suunnitteluprosessia. Suunnittelukohteista toivotaan kuntalaisilta palautetta ja kehitysehdotuksia suunnittelun eri vaiheissa. Suunnittelun aikana järjestetään kohteista riippuen yleisötilaisuuksia kaupunkilaisille ja yhteistyötahoille, sekä suunnitelmaluonnoksia asetetaan kaupungin sivuille tutustuttavaksi. Yleisten alueiden suunnitelmaehdotukset ovat MRA:n mukaisesti julkisesti nähtävillä ennen suunnitelmien virallista hyväksymistä ja toteuttamista.

 

Vaikutusmahdollisuudet kunnallistekniikan suunnitteluprosessissa

 

Palautetta katuympäristön suunnittelutarpeista voitte antaa kaupungin asiakaspalautejärjestelmän kautta. Suunnitteluohjelmasta ja suunnitteluhankkeiden etenemisestä lisätietoja antaa suunnittelupäällikkö tai kohteen suunnittelusta vastaava.

 

 

 

 

 

 

 Päivitetty 17.3.2020