A

Sävelpuisto

 

010108 Sävelpuisto ilmakuva

010108_Sävelpuisto opaskartta

Asemakaavan muutos koskee Sävelpuiston puistoaluetta, vedenpuhdistamon aluetta Tervanokantien varressa sekä ympäröiviä katualueita. Suunnittelualue sijaitsee kaupunkikuvallisesti erittäin merkittävällä paikalla ja sisältää huomattavia maisemallisia arvoja; alue on kokonaisuudessaan maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja rajautuu etelässä valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöalueeseen. Suunnittelualueelle on laadittu erillinen viitesuunnitelma ja alustava rakennettavuusselvitys.

Kaavasuunnittelun lähtötavoitteina ovat:
• tutkia edellytykset kaupunkikuvallisesti korkealaatuisen asuinkerrostalo- ja palvelurakentamisen osoittamiseksi Sävelpuiston alueelle Keskustan osayleiskaavan 2030 ohjaamien reunaehtojen mukaisesti
• tutkia kehittämismahdollisuuksia Tervanokan puhdistamoalueen tontille

Kaavasuunnittelulle asetettuja tavoitteita tarkennetaan ja täydennetään kaavamuutosprosessin edetessä.

Dnro: JARDno-2020-59
kaavatunnus: 010108

Yhteyshenkilöt:
Projektipäällikkö Juho Mattila (040 315 2224)
Kaupunkikuva-arkkitehti Maria Suutari-Jääskö (040 315 2455)
Vs. kaavoitusjohtaja Juhana Hiironen (040 315 2447)

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)jarvenpaa.fi


0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan muutoksen luonnosaineisto (MRL 62 § ja MRA 30 §) on nähtävillä 20.5.-18.6.2020 välisen ajan.

Kuulutus

Kaavaluonnoskartta Ve1 (3,1 Mt pdf)

Kaavaluonnoskartta Ve2 (3,1 Mt pdf)

Kaavakarttatulosteet pienennettynä A3-kokoon: Ve1 ja Ve2.

Kaavaselostus liitteineen (6,7 Mt pdf)

Asemakaavan viitesuunnitelman rakennusmassoittelu Järvenpään kaupungin kaupunkimallissa (3D).


0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan muutostyö on kuulutettu vireille 18.3.2020.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf 1,4 Mt)

Liite: Karttaote ajantasa-asemakaavasta, kuvakaappaus Hyhkön kaavasta (1/1) ja kaavamääräykset (pdf 2,1 Mt)


Tausta-aineistoja:

Keskustan osayleiskaava 2030

Sävelpuiston viitesuunnitelma (Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy): raportti (pdf 19,5 Mt)

Sävelpuiston rakennettavuusselvitys (Ramboll Finland Oy): raportti (pdf), piirustukset (pdf 1,7 Mt) ja liitteet (pdf 1,3 Mt)

Yleiskaava2040-alueen historiallisen ajan arkeologinen inventointi (Museovirasto – Arkeologiset kenttäpalvelut): raportti (pdf 24,7 Mt)

Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi (Museovirasto – Arkeologiset kenttäpalvelut): raportti (pdf 2,5 Mt)

Tuusulanjärven itärannan maisemanhoitosuunnitelma (MA-Arkkitehdit): raportti (pdf 8,9 Mt)