A

RAI- toimintakyvyn arviointi osana asiakkaan palvelujen suunnittelua

Tarve ja tavoitteet

Palvelutarpeen arviointi on yksilöllinen ja vuorovaikutuksellinen prosessi, jossa asiakkaan elämäntilanne, toimijuus (toimintakyky), voimavarat ja tarpeet ovat keskiössä. Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnin apuna käytetään erilaisia mittareita ja arvioinnin työkaluja, jotka tulee kuvata ikääntyneen tilanne ja palvelutarve riittävän kattavasti ja kokonaisvaltaisesti. Palvelutarpeen arvioinnin tulee vastata asiakkaan näkökulmasta palvelutarpeeseen oikea-aikaisesti, laadukkaasti ja tarpeen mukaisesti.

Ratkaisu

Järvenpäässä on laajennettu vuoden 2016 aikana käyttöön RAI-toimintakyvyn arvioinnin käyttöä (engl. Resident Assesment Instrument). RAI-arviointia on käytetty jo aikaisemmin kotihoidossa, tehostetussa asumispalvelussa ja laitoshoidossa. RAI Screener Oulu -arviointivälineen myötä RAI-arviointia hyödynnetään myös asiakkuutta edeltävästi palvelutarpeen arvioinnissa ja asiakkaan palvelujen suunnittelussa. Järvenpäässä tuen ja palveluiden tarpeen monipuolinen arviointi tehdään silloin, kun iäkäs henkilö ei selviä arjestaan ilman toisen ihmisen apua tai tällainen tilanne on odotettavissa. Henkilön toimintakyky arvioidaan käyttämällä mittareita sekä keskustellen ja havainnoiden. Arviointi käsittää aina vähintään neljä toimintakyvyn ulottuvuutta (fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen).

RAI- järjestelmä on kehitetty palvelutyyppikohtaiseksi siten, että se arvioi iäkkäiden avun tarpeen kattavasti ja palvelutarpeen huomioiden. Järvenpäässä RAI on käytössä palvelutarpeen arvioinnissa, kotihoidossa, tehostetussa palveluasumisessa sekä laitoshoidossa.  Palvelutarpeen arvioinnissa (RAI Screener Oulu) kartoitetaan monipuolisesti muun muassa vuorovaikutusta, näkökykyä, mielialaa, psykososiaalista hyvinvointia, toiminnallista statusta, pidätyskykyä, yleistä terveydentilaa, lääkityksiä, ravitsemuksellista tilaa ja sosiaalisia suhteita. Kotona tai palveluasumisessa käytössä on kotihoidon (RAI HC), jossa erityisesti arkielämän taidot, muisti sekä kokonaisvaltaista toimintakykyä ja palvelutarvetta kuvaavat tekijät ovat keskeisinä painopisteinä. Tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa Järvenpäässä on käytössä ympärivuorokautinen hoidon RAI (RAI LTC), jonka perusteella voidaan arvioida asiakkaan hoitoisuutta ja palveluissa tarvitsemaa tukea.

Tulokset

RAI pohjainen toimintakyvyn arvioinnin kehittäminen osana palvelutarpeen arviointia on kehittämisen alla vuosina 2016–2017.

Lisätietoja: verkosto- ja kehittämisasiantuntija Kristiina Laine kristiina.e.laine(at)jarvenpaa.fi