A

Järvenpään pyöräilykysely 2019

Pyöräilykyselyn tulokset

Järvenpään 2019 syksyllä toteutettu pyöräilykysely otettiin vastaan erinomaisesti, ja kaupunkilaiset kertoivat ideoitaan innokkaasti ja asiallisesti. Vastaajia oli yhteensä 344. Ongelmakohtia ilmoitettiin 457 ja pyörätelinetoiveita 61. Reittitoiveita tuli 240, ja ne ovat nähtävissä alla olevassa kuvassa - kuvasta voi nähdä, että pyöräily kiinnostaa ihmisiä laajasti eri puolilla kaupunkia.

Pyöräilyn ja jalankulun erottelua toivottiin paljon. Kaupungin pyöräilyn kehittämissuunnitelman mukaisesti jatkossa toteutettavat väylät tulevat olemaan pääosin eroteltuja jalankulun ja pyöräilyn väyliä. Ensi vuonna kehitetään pyöräilyn järjestelyjä mm. Mannilantiellä sekä Helsingintiellä välillä Kartanontie-Lääkärinkuja. Uusien pyöräteiden myötä kaupunkiin tulee ensimmäistä kertaa yksisuuntaisia pyöräliikenteen järjestelyjä.

Korkeat reunakivet häiritsevät monia, ja palautetta reunakivistä tuli lähes jokaisesta kaupunginosasta. Reunakiviä on rakenneltu vaihtelevasti eri vuosikymmenten suunnitteluperiaatteiden mukaisesti, ja selvää on, että nykytilanne ei vastaa pyöräilijöiden tarpeita. Reunakivet ovat tärkeitä näkövammaisille, mutta pyöräliikenteen järjestelyt voidaan suunnitella sellaisiksi, ettei reiteille osu reunakiviä. Kaikki reunakivipalautteet tullaan käymään katukohtaisesti läpi, ja parannustoimenpiteet aloitetaan ensi kevään ja kesän tullen mm. päällystysurakoiden yhteydessä.

Näkyvyys pensasaitojen takaa huolettaa monia. Tontin kasvillisuudesta vastaa tontin omistaja. Näkemäpalautteet käydään läpi, ja tarvittaessa kaupunki antaa huomautuksia tonttien omistajille. Myös alikulkujen näkemäongelmista tuli paljon palautetta. Ongelmakohdat tullaan tarkastamaan, vaikka todennäköisesti kaikkia kohtia ei ole mahdollista korjata kevyin toimenpitein.

Liikennevaloissa odottaminen raastaa kyselyn perusteella monen hermoja, ja jotkut liikennevaloylitykset tuntuvat pyöräilijöiden näkökulmasta hankalilta. Nykyisten liikennevaloliittymien toimivuutta tullaan arvioimaan, ja ajoitusmuutosten mahdollisuutta selvitetään tarvittaessa. Monissa risteyksissä kävelyn ja pyöräilyn vihreän ajan merkittävä pidentäminen ei onnistu, koska autoliikenne ruuhkautuisi muuten. Siksi joissakin risteyksissä viisaampaa voi olla harkita valo-ohjauksesta luopumista kokonaan. Ensi vuonna Citymarketin liikennevalot Helsingintiellä korvataan liikenneympyrällä, ja ympyrän viereen tehdään leveä, sujuva ja etuajo-oikeutettu ylityspaikka pyöräilijöille.

Talvihoitoa koskevia palautteita saatiin jonkin verran. Tänä talvena Järvenpään katujen kunnossapidosta vastaa urakoitsija Alltime Oy. Urakoitsijan toiminnasta on mahdollista antaa palautetta kaupungin sähköisen palautekanavan kautta, ja palautteen avulla talvihoitoa voidaan kehittää. Pohjoisväylän, Järvenpääntien, Vähänummentien ja Kartanoväylän pyöräteiden kunnossapidosta vastaa ELY-keskus, joten niiden kunnossapitoa koskevat palautteet voi antaa suoraan ELY:n oman palauteväylän kautta.

Pyöräteiden päällysteiden kunnossa on kyselypalautteiden mukaan parannettavaa. Kaupunki tekee katujen saneerausta vuosittain, ja kohteiden valintaan vaikuttaa myös vesihuollon saneeraustarve. Päällystepalautteista esiin nousi erityisesti Pohjoisväylän huono kunto, joka harmitti monia. Pohjoisväylä on Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoima väylä, ja sen parantamisesta on käyty viime vuosina keskustelua, mutta valitettavasti ELY-keskuksella ei toistaiseksi ole ollut taloudellisia resursseja tilanteen parantamiseksi.

Mopoliikenne pyöräteillä huoletti kyselyvastaajia jonkin verran. Mopoilu ajoradan ulkopuolella on aina kiellettyä, ellei sitä ole erikseen sallittu lisäkilvellä. Nopeusrajoitus kaupunkialueella on pääosin 40 km/h, minkä vuoksi paras paikka mopolle on suurimpia väyliä lukuun ottamatta autoliikenteen joukossa. Kaupungilla on muutama vuosi sitten selvitetty mopolla ajoon sallittujen yhdistettyjen jalkakäytävien ja pyöräteiden määrän vähentämistä, mm. Pohjoisväylän varrella, mutta tällöin hankkeen vaikutukset jäivät vähäisiksi. Mopoilun kitkemiseksi pois niiltä jo kielletyiltä väyliltä ei liikennesuunnittelulla ole juurikaan keinoja, vaan sitä varten tarvitaan liikenneopetusta ja -kasvatusta ja poliisin valvontaa.

Myös pyöräilijöiden liikennekäyttäytyminen mietitytti joitakin vastaajia. Jotkut olivat ärsyyntyneitä siitä, että osa pyöräilijöistä tulee väkisin tielle, vaikka heillä olisi väistämisvelvollisuus. Väistämissääntöjen kertaaminen on jokaiselle pyöräilijälle ja autoilijalle hyvä tapa parantaa oman kaupungin liikenneturvallisuutta. Koululaisille kaupunki tarjoaa liikenneaiheista kasvatusta ja opetusta.

Pyörän paikka liikenteessä ei kyselypalautteiden perusteella ole kaikille kulkijoille selvä, ja siihen vaikuttanee se, että kaupungin pyöräteiden merkitsemisessä on ollut jonkin verran puutteita ja epäloogisuuksia. Liikennemerkkipuutteita korjataan koko ajan, ja jatkossa uusista väylistä rakennetaan käyttötarkoituksensa näköiset - ei siis esim. kahta identtistä väylää, joista toinen on jalkakäytävä ja toinen pyörätie.

Pyörävarkaudet ovat vastauksista päätellen valitettavan yleisiä. Kaupunki pyrkii ehkäisemään pyörävarkauksia panostamalla runkolukittaviin telineisiin. Pyörätelinetoiveiden toteuttamismahdollisuudet tutkitaan, ja katualueen ulkopuolisia alueita koskevat palautteet viedään mahdollisuuksien mukaan eteenpäin niitä hallinnoiville tahoille.

Seuraavaksi pyöräilykyselyn tulosten perusteella koostetaan lista sellaisista toimenpiteistä, joita voidaan toteuttaa jo ensi vuoden aikana. Joitakin liikennemerkkimuutoksia voi olla mahdollista tehdä jo talvella. Lisäksi pyöräilykyselyn vastaukset huomioidaan nyt käynnissä olevissa suunnitteluhankkeissa, eli kokouksissa käydään läpi kaikki palautteet, jotka koskevat suunnittelun kohteena olevia katuja. Kehittämisideoiden vastaanotto ei pääty pyöräilykyselyn sulkeutumiseen, vaan ideat ja toiveet liikennesuunnitteluun ovat jatkossakin tervetulleita kaupungin palautekanavan kautta.

3.12.2019 Järvenpään liikennesuunnittelu

Järvenpään pyöräilykysely
Kuvassa kaupunkilaisten pyöräreittitoiveet.