A

Puurtajankujan osa ja Jussinhaan hulevesirakenteet

110016_sijainti opaskartalla 110016_sijainti ja kaava-alue

Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkentaa kaava-alueen kaavamääräyksiä siten, että mahdollistetaan tontille ajo Puurtajankujan loppupään kiinteistöille sekä Wärtsilän teollisuusalueelle tarpeellisten hulevesirakenteiden rakentaminen osaksi Jussinhaan lähivirkistysaluetta erillisten suunnitelmien mukaan.

Asemakaavan muutos käsitellään teknisluonteisena vähäisenä asemakaavana.

Dnro: JARDno-2019-1241

Kaavatunnus: 110016

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Juho Mattila (040 315 2224; etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi)


0_LAINVOIMAINEN

Asemakaavan muutos kuulutettu voimaan tulleeksi 21.11.2019.

Kuulutus


0_HYVÄKSYTTY

Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt asemakaavamuutoksen 26.9.2019 § 62.

Kuulutus

Kaavakartta (pdf 1,2 Mt)

Kaavaselostus liitteineen (pdf 1,5 Mt)


0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 28.8.-10.9.2019.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus


0_ALOITUSVAIHE0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ilmoittaminen ja valmisteluvaiheen kuuleminen kirjeellä (MRA 30 §) 8.-21.5.2019.