A

Potilaan oikeus omiin tietoihin

Asiakasta/potilasta pyritään hoitamaan yhteisymmärryksessä. Hänellä on tiedonsaantioikeus palveluunsa ja hoitoonsa liittyvistä asioista. Toisen puolesta pyydettäessä tietoja mukaan täytyy liittää puolesta-asiointilupa (PDF) josta selviää pyytäjän oikeus tietojen saamiseen.

Lapsen tietoja voi pyytää laillinen huoltaja. Jos lapsi ei asu samassa osoitteessa pyytäjän kanssa, pyynnön mukaan voi toimittaa kopion tuomioistuimen yhteishuoltajapäätöksestä tai yhteishuoltajuussopimuksesta. Muussa tapauksessa tiedot huoltajuudesta tarkastetaan väestörekisteristä. Huomioitavaa on, että lastensuojelussa asiakas on lapsi, jolloin pyyntö tehdään lapsen nimissä.

Omat potilasasiakirjat

Omia potilastietoja voi tarkastella Omakannan kautta. Tiedot näkyvät Omakannassa siitä päivästä lähtien, kun terveydenhuollon toimintayksikkö on ottanut käyttöönsä Potilastiedon arkiston. Järvenpään kaupunki on liittynyt Potilastiedon arkiston käyttäjäksi 1.9.2014, suun terveydenhuolto liittyi 12/2017. Liittymispäivän jälkeen tallennetut potilastiedot näkyvät Omakannassa. Alaikäiset ja heidän huoltajansa voivat nähdä tietoja 1.8.2016 jälkeen tallennetuista merkinnöistä. Huoltaja näkee terveystiedot ja reseptit, jotka ovat muodostuneet lapsen ollessa alle 10-vuotias. Alaikäisellä on oikeus päättää tietojensa näyttämisestä huoltajilleen. Alaikäinen voi siis kieltää tietojen luovuttamisen, jos hänet on terveydenhuollossa arvioitu kypsäksi päättämään omasta hoidostaan.
Omakannan käyttö vaatii suomalaisen henkilötunnuksen ja henkilökohtaiset tunnistamisvälineet (verkkopankkitunnukset, mobiilitunnukset, sähköinen henkilökortti). Ajankohtaista lisätietoja Kanta.fi -sivustolta. Kun tarvitset potilasasiakirjoja toisen terveyskeskuksen tai yksityisen lääkäriaseman käyttöön, lue tiedote yhteisestä potilastietorekisteristä (Terveydenhuoltolaki 1.5.2011).

Tietopyyntö/Asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä. Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asiakirjoja voi pyytää Järvenpään kaupungin lomakkeella: Julkisuuslain mukainen tietopyyntö  Lomake toimitetaan Järvenpään kaupungin kirjaamoon täytettynä ja allekirjoitettuna. Pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä. Huomioithan että röntgenkuvien taltioinnista CD:lle veloitamme 15€.

Rekisteritietojen tarkastaminen

Asiakas/potilastietoja dokumentoidaan henkilörekisteriin. Halutessaan, rekisteröidyllä tai hänen huoltajallaan on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on henkilörekisteriin kirjattu. Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa. Oikeutta anotaan kirjallisesti esim. Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomakkeella. Lomake toimitetaan Järvenpään kaupungin kirjaamoon täytettynä ja allekirjoitettuna. Pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä.

Virheellisten rekisteritietojen korjaaminen/poistaminen

Mikäli rekisteritiedoissa ilmenee virheitä, on rekisterinpitäjän omasta tai rekisteröidyn aloitteesta korjattava virheellinen tieto. Rekisteröidyn on anottava korjausta kirjallisesti perustellen Rekisteritietojen korjaamisvaatimus – lomakkeella. Lomake toimitetaan Järvenpään kaupungin kirjaamoon täytettynä ja allekirjoitettuna. Pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä. Jos tietojen korjaamisesta kieltäydytään, annetaan asiakkaalle/potilaalle kirjallinen, perusteltu vastaus kieltäytymisestä.

Selvitys omien henkilötietojen käsittelystä

Mikäli rekisteröidyllä on syytä epäillä tietojensa väärinkäyttöä, on hänellä oikeus vaatia selvitys omien henkilötietojensa käsittelystä. Selvitystä anotaan kirjallisesti esim. Selvityspyyntö omien henkilötietojen käsittelystä – lomakkeella. Mikäli rekisteröity ei pysty täsmentämään mahdollisen väärinkäytösepäilyn ajankohtaa, kohdennetaan tarkastus korkeintaan kahden vuoden takaisiin tietoihin. Selvityksestä annetaan kirjallinen vastaus.

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (9.2.2007/159) on säädetty, että asiakkaalla on kirjallisesta pyynnöstä oikeus saada tietojensa käsittelyyn liittyvien oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen antajalta tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste.

Lokitietoja voi pyytää lomakkeella kirjallisesti esim. Järvenpään lomakkeella Lokititietopyyntö. Lokitietopyyntö käsitellään tietopyyntönä eikä sen johdosta laadita erillisiä selvityksiä. Lomake toimitetaan Järvenpään kaupungin kirjaamoon täytettynä ja allekirjoitettuna. Pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä ja huomioitava julkisuuslain 23 § mukainen salassapitovelvollisuus.

Vainajan tietojen luovutus

Salassapitovelvollisuus ja yksityisyyden suoja jatkuvat myös henkilön kuoleman jälkeen elinaikaisiin potilasasiakirjoihin (Potilaslaki 785/1992, 13§, 3mom, 5). Henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan yksittäistapauksissa luovuttaa sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten, siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien toteuttamiseksi.

Luovutettuja tietoja ei saa käyttää tai luovuttaa edelleen muuhun, kuin yllä mainittuun käyttötarkoitukseen. Vainajan tietoja anotaan kirjallisesti esim. Pyyntö vainajan potilastietojen luovuttamiseksi – lomakkeella. Lomake toimitetaan henkilökohtaisesti Järvenpään kaupungin kirjaamoon täytettynä ja allekirjoitettuna. Lomaketta toimittaessa on todistettava henkilöllisyytensä.

Tietosuoja

Tietopyynnöt talletetaan kaupungin asianhallintajärjestelmään ja käsitellään avainalueilla. Tietosuojavastaava neuvoo ja valvoo pyyntöprosessia. Tietoihin on rajoitetut oikeiden vain asian käsittelijöillä. Pyyntöjä säilytetään 12 vuotta pyynnön saapumisesta. Huom! Jos olet turvakiellossa tai yhteystietosi on salattava, asia on mainittava, jotta se huomioidaan pyynnön käsittelyssä.

Yhteystiedot

Kirjaamo Käyntiosoite: Kankurinkatu 4-6, PL 46, 05801 HYVINKÄÄ. Aukioloajat arkisin: klo 9.00 - 15:00. 

Lomakkeet

Julkisuuslain mukainen tietopyyntö / Asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö_henkilötietolaki

Rekisteritietojen_korjaamisvaatimus

Selvityspyyntö omien henkilötietojen käsittelystä

Lokititietopyyntö_potilas- ja asiakasrekisterit

Pyyntö vainajan potilastietojen luovuttamiseksi

Potilastietojen pyyntö