A

Palveluiden järjestäminen ikääntyneille

Seniorineuvonta p. 040 315 3000 (arkisin klo 9-11) tai seniorineuvonta@jarvenpaa.fi.

Järvenpääläisten ikäihmisten asumista omassa kodissaan tuetaan ennaltaehkäisevän ja osallistavan toiminnan, neuvonnan sekä erilaisten palvelujen avulla.
Ikääntyneiden palvelut täydentävät yleisiä, kaikenikäisille järvenpääläisille tarkoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja.
Lähtökohtana on turvata asuminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään.
Tarvittaessa kaupunki järjestää laadukasta hoivaa kodin ulkopuolella ammattilaisten tekemään tarvehankintaan perustuen.
Kaikessa asiakaspalvelussa tuetaan iäkkään asiakkaan omia voimavaroja.

Palvelutarpeen arviointi

Toimintakyvyn heikentyessä tai muuttuessa kaupungin työntekijää voi pyytää arvioimaan ikääntyneen palvelutarpeen ja toimintakyvyn kotikäynnillä.
Palvelutarpeen arviointikäynnillä kaupungin työntekijä selvittää ikääntyneen henkilön toimintakykyä monipuolisesti keskustellen, havainnoiden ja tarkoitukseen suunniteltujen toimintakykymittareiden avulla.
Tällä hetkellä käytössä ovat RaVa- ja MMSE-mittarit sekä RAI-järjestelmä, jota käytetään palvelutarpeen arvioinnin tukena. Kaupungin myöntämät palvelut perustuvat mitattuun toimintakykyyn ja asiakkaan kokonaistilanteen arviointiin.
Palvelutarpeen arviointikäynnillä voi olla mukana omaisia ja muita asiakkaan arkeen osallistuvia henkilöitä.
Asiakkaan kanssa tehdään arvioinnin pohjalta tarvittaessa yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma, joka voi sisältää tarvittavat palvelut kaupungin tuottamina tai yhteistyössä yksityisen palveluntuottajan kanssa.

Ikääntyneen henkilön palveluntarve on lain mukaan arvioitava seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.

Palvelutarpeen arvioinnin määräaikoja seurataan säännöllisesti. Järvenpään osalta tiedot ikääntyneiden palvelutarpeen arvioinnin odotusajoista julkaistaan puolivuosittain ja tiedot ovat nähtävissä Myllytien toimintakeskuksen ilmoitustaululla (Myllytie 11A) sekä verkkosivuillamme. 

Ikäihmisten palveluiden portaat

Varhaisen vaiheen tuki kotiin voi olla ajankohtaista, kun kotona asuminen tuntuu turvattomalta tai arjen askareiden sujuminen haasteelliselta. Tällöin ikääntyneen kotiin on mahdollista järjestää erilaisia tukipalveluita, kuten turva-, siivous- tai ateriapalvelua. Palvelut ovat suurelta osin omakustanteisia. Pienituloisen henkilön on kuitenkin mahdollista hakea kaupungin tukea kuljetus- ja siivouspalveluiden kustannuksiin. Seniorineuvonnasta saatte tarvittaessa neuvoa, opastusta ja apua palveluiden hakemisessa ja järjestämisessä.

Kun ikääntynyt tarvitsee apua hoivaan, hoitoon ja henkilökohtaiseen huolenpitoon, voidaan kotiin järjestää kotihoidon palveluita. Omaisen turvatessa ikääntyneen hoivaa ja hoitoa, on omaishoitoon haettavissa ohjausta ja tukea omaishoidon palveluista. Kotona asuvan ikääntyneen palvelutarpeen arviointiin hakeudutaan Seniorineuvonnan kautta.

Seniorineuvonta p. 040 315 3000 (arkisin klo 9-11) tai seniorineuvonta@jarvenpaa.fi.

Ympärivuorokautisen hoivan palvelut on tarkoitettu pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille järvenpääläisille, jotka eivät selviä kotona kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja/tai omaishoidon ja omaishoitoa tukevien palveluiden turvin. Järvenpäässä ympärivuorokautisen hoivan kokonaisuuteen kuuluvat tehostettu kotihoito, tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito sekä lyhytaikaishoito ja kotiin kuntoutumisen yksikkö.

Asukasvalinnat ympärivuorokautisen hoivan palveluihin tekee SAS (Selvitä - Arvioi - Sijoita) -työryhmä. SAS- työryhmän tarkoituksena on selvittää ikääntyvien asiakkaiden kokonaistilanne moniammatillisesti yhdessä pohtien ja löytää heille oikeanlainen hoito ja hoiva sekä sijoituspaikka silloin, kun kotona asuminen ei enää ole mahdollista.

Asiakkaan asian käsittelyä edeltää aina laaja palvelutarpeen arviointi, josta voitte kysyä lisätietoja asumispalveluohjaajalta p. 040 315 3542.

SAS-työryhmä kokoontuu parillisten viikkojen tiistai- iltapäivisin. SAS-työryhmän puheenjohtajana toimii asumispalvelupäällikkö Tuija Nuutinen p. 040 315 3547.