A

Pajalantien kauppa ja Iltapuisto

Suunnittelualue sijaitsee Pajalantien pohjoispuolella, Valovirrankadun ja Pohjoisväylän välissä.

Pajalantien ja Valovirrankadun kulmaan suunnitellaan tonttia uutta päivittäistavarakauppaa varten. Asemakaavassa tuohon paikkaan on varattu yleinen pysäköintialue, jota ei ole toteutettu.
Kaavatyön yhteydessä selvitetään Loutinojan yläjuoksun hulevesien viivytystarvetta ja määritellään viivytysratkaisut Iltapuiston alueella. Iltapuiston metsikkö on tarkoitus säilyttää.

Yhteyshenkilöt:
Vs. kaavoitusjohtaja Juhana Hiironen
Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

Kaavatunnus 070059

JARDno-2019-798 

0_LAINVOIMAINEN

Asemakaava on kuulutettu voimaan 29.7.2020.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

0_HYVÄKSYTTY

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 25.5.2020 § 24.

Kuulutus

0_EHDOTUSVAIHE

Kaupunkikehityslautakunta on päättänyt asettaa asemakaavaehdotuksen nähtäville 19.12.2019 § 89. Asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä (MRL 65§, MRA 27§) 23.1.-21.2.2020.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

 

0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavamuutoksen luonnosaineisto on nähtävillä 7.-28.10.2019.
Asemakaavan lähtökohtia ja luonnosaineistoa esitellään yleisötilaisuudessa Seutulantalolla 8.10.2019 klo 17-19. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan!

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Voimassa oleva asemakaava

Viitesuunnitelma, Innovarch Oy 2019

Tausta-aineistoja:
Pajalan alueen hulevesiselvitys, FCG 2019
Järvenpään luontotyyppiselvitys (ote), Faunatica 2015
Järvenpään Loutinojan jakson luonnontilaisuuden arviointi ja vienansaraesiintymän rajaus vuonna 2019, Faunatican raportteja 43/2019

 

Havainnekuva

 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan laatiminen on tullut vireille 27.3.2019.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä vuorovaikutusta varten kaavasuunnittelun ajan. Siitä voi antaa palautetta kaavaehdotuksen nähtävilläoloon saakka.