A

Muutoksenhaku tehdyistä päätöksistä ja kantelu

Jos olet tyytymätön kaupunginhallituksen, lautakuntien, niiden jaostojen tai niiden alaisten viranhaltijoiden päätöksiin, voit hakea päätökseen muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus osoitetaan päätöksen tehneelle toimielimelle (kaupunginhallitukselle, lautakunnalle tai jaostolle). Viranhaltijoiden päätöksistä oikaisuvaatimus tehdään ao. lautakunnalle. Oikaisuvaatimuksen johdosta asia arvioidaan uudelleen.

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan pääsääntöisesti muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella. Myös toimielinten oikaisuvaatimuksen johdosta tekemään päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta.

Täydelliset muutoksenhakuohjeet on liitetty ao. toimielinten pöytäkirjoihin. Pöytäkirjoista ilmenevät myös mahdollisest erityislainsäädännön nojalla poikkeavat muutoksenhakutiet.

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (=asianosainen), sekä kunnan jäsen. Hallintovalituksen voi tehdä ainoastaan asianosainen.

Lisätietoja oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen ja hallintovalituksen tekemisestä

Kuntalainen, jonka mielestä viranomaisen menettelyssä on tapahtunut virhe, voi tehdä hallintokantelun yleistä hallinnon laillisuusvalvontaa harjoittavalle viranomaiselle (valtioneuvoston oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies). Kantelu tehdään kirjallisena eikä sen tekemiselle ole määräaikaa.