A

Lepola IV

Alue on tällä hetkellä peltoa, jonka keskellä on metsäsaareke. Kuvassa vasemmalla Lepola I kortteleita, ylhäällä rata, oikealla Ainolanväylä ja alhaalla Lepola III pientaloaluetta. @Blom 2017

Lepolan asuinalue täydentyy

Peltoalueelle Ainolan seisakkeen tuntumaan suunnitellaan monipuolista asuinrakentamista. Radan varteen suunnitellaan kerrostaloja ja niiden länsipuolelle matalampaa asuinrakentamista Lepola I:n aloituskortteleiden tapaan. Alueen suunnittelusta on järjestetty kumppanuuskaavoitukseen perustuva tontinluovutuskilpailu.

Yhteyshenkilöt:
Vs. kaavoitusjohtaja Juhana Hiironen
Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio

Kaavatunnus 220011

JARDno-2018-974

LAINVOIMAINEN

Asemakaava on kuulutettu voimaan 12.8.2020.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakentamistapaohje

 

HYVÄKSYTTY

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 15.6.2020 § 36.

Kuulutus

 

0_EHDOTUSVAIHE

Kaupunginhallitus on päättänyt asettaa asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 65 § ja MRA 27 §) kokouksessaan 31.3.2020 § 96. Asemakaavaehdotus on nähtävillä 15.4. - 14.5.2020.

Kerrostalot muodostavat yhtenäisen katujulkisivun Lepolanväylän ja Ainolanväylän varteen. Liikenteen meluhaittoja vähennetään rakentamalla korkeammat kerrostalot piha-alueiden suojaksi. Rakennusten suunnittelussa on otettava huomioon myös rautatieliikenteen tärinä. Suunnittelualueelta on tehty liikenteen melu- ja tärinäselvitykset, jotka ovat asemakaavaselostuksen liitteenä.

Omakotitontit sijoittuvat pihakadun varteen, jonne on osoitettu niiden yhteinen jätteenkeräyspiste. Osa omakotitonteista rajautuu avoimeen peltomaisemaan. 

Asemakaavatyön rinnalla on laadittu kunnallistekniikan yleissuunnitelmat katu- ja lähivirkistysalueille suunnittelualueen eteläosan metsikköpuistoa lukuunottamatta. Hulevesiä tulee viivyttää kaikilla tonteilla, ja alueen keskiosaan puistoalueelle rakennetaan hulevesiallas.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakentamistapaohje

 

0_VALMISTELUVAIHE

Lepola IV alueesta on tarkoitus rakentaa erityisesti pääkaupunkiseudulla työssäkäyvien lapsiperheiden keidas, jossa arki on sujuvaa ja turvallista. Alueen rakentaminen on tehokasta ja julkiset ulkotilat laadukkaita.

Suurin osa asuntorakentamisesta on kerrostaloja. Alueelle suunnitellaan myös rivitaloja, townhouse-tyyppisiä taloja sekä omakotitaloja. Alueelle tulee noin 600 asuntoa ja 1500 asukasta.

Asuinkorttelit ryhmittyvät uuden pihakadun ja tonttikadun varsille. Lepolanväylää jatketaan etelään Ainolanväylän yli. Ainolanväylän eteläpuolelta muodostetaan uusi katuyhteys Lepolanväylälle.

Lepola IV alue liittyy lännessä laajempiin lähivirkistysalueisiin, jotka säilytetään avoimina ja osin viljelykäytössä. Peltoalueen keskellä oleva metsikkö säilytetään puustoisena virkistysalueena.

Asemakaavan luonnosaineisto on nähtävillä 28.5. - 28.6.2019.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakentamistapaohje

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tarkistettu 28.5.2019

Suunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 12.6.2019 klo 17-19 Ratsastuskeskus Ainossa. Tervetuloa!

Esittelyaineisto

 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan laatiminen on tullut vireille  21.3.2018.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä vuorovaikutusta varten kaavasuunnittelun ajan. Siitä voi antaa palautetta kaavaehdotuksen nähtävilläoloon saakka.