A

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Järvenpäässä laaditaan jokaiselle lapselle yksilöllinen esiopetuksen oppimissuunnitelma (LEOPS).

Oppimissuunnitelma on yhdessä huoltajien ja lapsen kanssa tehtävä suunnitelma lapsen kasvun ja oppimisen etenemisestä sekä esiopetuksessa tarvittavista järjestelyistä ja lapsen tarvitsemasta tuesta.

Oppimissuunnitelma on pedagoginen asiakirja, jonka tavoitteena on turvata lapselle hyvät kasvun ja oppimisen edellytykset. Suunnitelma lisää esiopetuksesta vastaavan varhaiskasvatuksen opettajan tietoisuutta lapsen tilanteesta ja toimii opettajan oman työn suunnittelun, esiopetuksen henkilöstön keskinäisen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön pohjana.

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmasta huoltajat saavat tietoa esiopetuksesta ja voivat siten paremmin tukea lastaan.

Oppimissuunnitelman pohjalta lapsi, huoltajat ja esiopetuksen opettajat arvioivat  lapsen kasvu- ja oppimisprosessin edistymistä ja huoltajien luvalla se toimii tiedonsiirron välineenä lapsen siirtyessä esiopetuksesta alkuopetukseen.

Monikielisen- ja kulttuurisen lapsen kohdalla lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma sisältää tarvittaessa myös lapsen monikielisyyden suunnitelman. Suunnitelmaan kirjataan tavoitteet sekä suomi toisena kielenä (S2) -opetuksen että lapsen oman äidinkielen tukemisen toteutumiselle esiopetusvuoden aikana.

Lapselle, joka tarvitsee kasvussaan ja oppimisessaan säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, annetaan tehostettua tukea. Lapselle annettava tehostettu tuki perustuu pedagogisessa arviossa tuotettuun tietoon. Tehostetun tuen toteutuminen kirjataan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan.

kuva

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)

Erityistä tuen piirissä olevalle lapselle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), jossa ilmenee lapsen erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen.

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) tukee pitkäjänteisesti lapsen yksilöllistä kasvu- ja oppimisprosessia. Tukitoimien järjestelmällinen suunnittelu tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja oppimista sekä selkiyttää eri toimijoiden vastuualueita.

HOJKS on sekä lapsen kasvuun ja oppimiseen liittyvä tavoitesuunnitelma että suunnitelma esiopetuksen sisällöistä, pedagogisista menetelmistä ja muista tarvittavista tukitoimista.

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 2017 sisältö