A

Kodin ja koulun yhteistyö

Yhteistyötä ja kasvatuskumppanuutta

Lapsi elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Vaikka huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta, koulu tukee kotia sen kasvatustehtävässä ja toimii vuorovaikutuksessa kodin kanssa lapsen kokonaisvaltaisen terveen kasvun ja kehityksen takaamiseksi.

Tähän päämäärään pyritään olemalla säännöllisesti yhteydessä oppilaiden huoltajiin. Muita yhteistyömuotoja ovat opettajan ja huoltajien henkilökohtaiset tapaamiset, puhelin-keskustelut, Helmi-viestit, vanhempainillat sekä luokkatoimikuntien ja vanhempainyhdistysten toiminta. On toivottavaa, että huoltaja osallistuu aktiivisesti koulun järjestämiin yhteisiin tilaisuuksiin. Onnistunut yhteistyö vaatii molemminpuolista sitoutumista ja luottamusta.

Oppilaasta huolehtiminen on koko koulun yhteinen tehtävä. Opettajien lisäksi oppilaiden kanssa tiivistä yhteistyötä tekevät koulukäyntiavustajat ja rehtori. Koulussa oppilas tapaa myös kouluisännän, -sihteerin, keittiö- ja siivoushenkilökuntaa. Kouluun liittyvät kiinteästi myös kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, hammashoitohenkilökunta, koulupsykologi ja koulukuraattori.

Vanhemmat voivat tukea lastaan parhaiten osoittamalla myönteistä kiinnostusta koulua ja koulutehtäviä kohtaan sekä avoimella yhteistyöllä koulun ja opettajien kanssa.

Sähköinen Helmi-reissuvihko

Kaikilla kouluilla on käytössään sähköinen HELMI-järjestelmä kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon.

Koulun yhteiset tiedotteet ja viestit lähetetään Helmin kautta. Opettajat merkitsevät Helmiin oppilaan poissaolot, koepäivät ja koealueet sekä 5.-9.-luokkalaisilla numeeriset koetulokset. Huoltajat seuraavat ja selvittävät Helmin kautta koululaisen poissaoloja, viestittävät opettajan kanssa ja lukevat koulun tiedotteita.

Helmissä on myös muita toimintoja, jotka ovat käytössä koulu- ja opettajakohtaisesti. Tarkemmat tiedot Helmistä ja sen käytöstä saatte lapsenne koululta.

Perusopetuskysely 2018

Perusopetuksen asiakastyytyväisyyskysely huoltajille, Perusopetuskysely 2018, toteutettiin lukuvuoden 2017 - 2018 lopulla 25.4. - 11.5.2018. Kyselyn linkki lähetettiin Helmi- järjestelmän kautta kaikkien Järvenpään perusopetuksen 4278 oppilaan huoltajille. Kyselyyn vastasi 765 huoltajaa.

Saatua tulosta on verrattu soveltuvin osin vastaaviin kyselyihin vuosilta 2014 ja 2016. 

Tutustu kyselyn tuloksiin: Perusopetuskysely 2018