A

Katselmukset

Rakennuslupapäätöksessä määrätään tarvittavista katselmuksista sekä aloituskokouksesta. Uudisrakentamisessa tarvitaan yleensä:

Aloituskokous

  • Ennen rakennustöiden aloittamista rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia rakennustarkastajan kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle. Aloituskokouksessa pitää olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä (tai tämän edustaja), pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja.
  • Lupapäätöksessä lupaehdoin määrätyt ja Lupapisteessä sähköisesti leimatut lupapiirrokset on ehdottomasti oltava aloituskokouksessa mukana.
  • Vastaava työnjohtaja tulee olla haettuna ja hyväksyttynä.

Sijainnin merkintä

Pohjakatselmus

  • Tehdään, kun rakennuspaikka on kaivettu perustamistasoon ennen täyttöä. Vastaava työnjohtaja tilaa katselmuksen rakennustarkastajalta.

Rakennekatselmus

  • Paritaloissa ja sitä pienemmissä kohteissa rakennesuunnittelusta vastaavan tulee tarkastaa ja todentaa kantavien ja jäykistävien rakenteiden suunnitelmien mukaisuus. Tarkastusdokumentti tulee välittömästi toimittaa Lupapisteeseen.

  • Muissa kohteissa rakennekatselmus tehdään, kun kantavat rakenteet sekä niihin liittyvät veden-, kosteuden-, äänen- ja lämmöneristystyöt sekä paloturvallisuuteen liittyvät työt ovat tehty. Katselmuksia voi olla tarpeellista toimittaa vaiheittain ja niin, että tiettyyn rakennusvaiheeseen kuuluvia rakenteita ei ole peitetty. Erittäin vaativissa rakennushankkeissa valvontatoimenpiteet kohdistetaan riskillisten työvaiheiden, kuten kantavien rakenteiden liitosten ja rakennuksen kokonaisvakauteen vaikuttavien yksityiskohtien tarkastamiseen. Rakennesuunnittelusta vastaavan tulee tarkastaa ja todentaa kantavien ja jäykistävien rakenteiden suunnitelmien mukaisuus ennen rakennustarkastajan suorittamaa rakennekatselmusta. Katselmuksen tilaa vastaava työnjohtaja.

Sijaintikatselmus

Savuhormi- ja tulisijakatselmus

  • Vastaava työnjohtaja tarkastaa savuhormin ja tulisijan asianmukaisuuden ja tekee siitä merkinnän tarkastusasiakirjaan. Varsinainen katselmus suoritetaan rakennustarkastajan toimesta yleensä rakennuksen käyttöönoton yhteydessä.

Vesi- ja viemärilaitteiden katselmus

  • RVV-katselmukset suorittaa LVI-tarkastaja.

Ilmanvaihtolaitteiden katselmus

  • Katselmus tehdään rakennuksen käyttöönoton yhteydessä. Asennusten asianmukaisuudesta tulee olla tarvittavat merkinnät rakennustyön tarkastusasiakirjassa. Lisäksi tulee esittää ilmanvaihdon mittauspöytäkirja.

Loppukatselmus

  • Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on katselmuksessa hyväksytty. Siten osittaisia loppukatselmuksia saattaa olla useita. Ennen loppukatselmusta on tehtävä erityistöiden loppukatselmukset. Näitä ovat mm. vesi- ja viemäri- sekä sähkötyöt. Lopullinen loppukatselmus tehdään, kun kaikki työt ovat valmiit. Loppukatselmuksen tarkistuslista

Rakennusvalvontaviranomainen voi tarpeen mukaan vaatia muitakin katselmuksia tai erityissuunnitelmia kuin mitä lupapäätöksessä on vaadittu.

Rakennusvalvonta
Käyntiosoite: Seutulantie 12
Postiosoite: PL 41, 04401 Järvenpää
Puhelin:
- Vaihde (09) 27 191
- Seutulantalon palvelupiste (09) 2719 2880
- Suorat numerot: yhteystiedot
Sähköposti: etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
Aukioloajat: ma–ke 9–15, to 9–16 ja pe 8–13