A

Iloa arkeen - Kotihoidon asiakkaiden ja Seurakuntaopiston opiskelijoiden kohtaamisia

Tarve ja tavoitteet

Järvenpäässä on vuodesta 2015 vahvistettu voimavaralähtöistä ja yhteisöllistä ajattelua ikääntyneiden palveluissa. Tavoitteena on tukea ja vahvistaa asukkaan omaa osallisuutta, voimavaroja ja ajattelua omasta elämästään sen kaikissa vaiheissa. Järvenpään kaupungin kotihoidossa mietittiin yhteistyössä Järvenpään Seurakuntaopiston kanssa toimintaa, joka keskittyisi nuorten opiskelijoiden ja ikäihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen. Lisäksi kotihoidon ja seurakuntaopiston välistä yhteistyötä haluttiin tiivistää. Lähdetiin luomaan toimintamallia, joka mahdollistaa sukupolvien välisiä kohtaamisia, edistää ikäihmisten osallisuutta ja kulkee opiskelijoiden opintojaksojen rinnalla täydentäen niitä.

Toimintamallin tavoitteena on:
• tukea ja edistää ikääntyneen toimintakykyä, osallisuutta ja elämänlaatua
• vähentää mahdollista yksinäisyyden tunnetta
• vahvistaa sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja kohtaamista
• edistää työelämälähtöistä yhteistyötä

Ratkaisu

Järvenpäähän lähdettiin yhteistyössä kotihoidon työntekijöiden ja seurakuntaopiston opettajien kanssa kehittämään toimintamallia Porvoossa käytössä olleen kummivanhustoimintamallin pohjalta. Luotiin Iloa arkeen – toiminta, jossa ensimmäisen vuoden lähihoitajaopiskelijat vierailivat ikäihmisen luona. Toimintamalli integroitiin osaksi opiskelijoiden opintokokonaisuuksia, joiden sisältöä ja tavoitteita toiminta tuki. Opiskelijaryhmän toimintakaari ulottui aina loppukeväästä seuraavan vuoden alkukevääseen.

Iloa arkeen – toiminnan lähtökohtana on vuorovaikutteinen sukupolvien välinen kohtaaminen. Yhteisiin tapaamisiin ei haluttu luoda valmista mallia, vaan opiskelijat asiakaslähtöisesti yhdessä ikääntyneen kanssa suunnittelivat tapaamisten aikataulut sekä sen mitä yhdessä tekisivät.

Tulokset

Yksinäisyyttä tunteneet ikäihmiset ovat kokeneet toiminnan osaltaan lieventäneen yksinäisyyden tunnetta ja toiminta on nimensä mukaisesti tuonut iloa arkeen. Opiskelijat ovat oppineet asiakaslähtöistä ajattelua sekä saaneet kokemusta ja varmuutta vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen ikäihmisten kanssa. Toimintaa kehitetään kaiken aikaa asiakkailta ja opiskelijoilta saadun palautteen perusteella. Tarkoituksena on juurruttaa toiminta pysyväksi yhteistyömalliksi oppilaitoksen kanssa.

 

Lisätietoa: toiminnanohjaaja Sanna Salminen, sanna.s.salminen(at)jarvenpaa.fi