A

Iltapäivätoimintapaikan hakeminen

Koululaisten iltapäivätoiminnan varsinainen hakuaika lukuvuoden 2020-2021 toimintaan oli 27.1.2020-31.3.2020.

Toimintapaikkoja voi hakea koko lukuvuoden ajan. Varsinaisen hakuajan jälkeen vapaaksi jääneet paikat täytetään hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Iltapäivätoimintapaikka haetaan Järvenpään Wilma -järjestelmän kautta ja se edellyttää vahvaa tunnistautumista. Paikka haetaan huoltajan jo voimassa olevilla tunnuksilla (tai luomalla tunnus vahvan tunnistautumisen kautta).

Mikäli lapsi ei ole järvenpääläinen, tai on vasta muuttamassa Järvenpäähän, aloitetaan IP-paikan haku lähettämällä viesti: perusopetus@jarvenpaa.fi. Viestiin lapsen koko nimi, kotikunta ja syntymäaika. Paluuviestinä toimitetaan hakuohjeet.

 

Iltapäivätoimintapaikan hakuun Wilmaan pääsee tästä linkistä. Haku alkaa 27.1.2020.

Ennen iltapäivätoimintapaikan hakua tulee hakijan tutustua huolellisesti Järvenpään perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 1.8.2018 alkaen sekä seuraaviin ohjeisiin.

Iltapäivätoiminta lv 2020 - 2021

 1. Toiminta-aika ja hinta

 2. Läsnäolo toiminnassa

 3. Yhteistyö ja tiedonkulku

 4. Kuljetukset

 5. Paikkojen myöntäminen

 6. Toimintaryhmän osoittamien

 7. Myönnetyn paikan peruuttaminen

 8. Paikan irtisanominen

 9. Pitkäkestoinen sairasloma ja muu poissaolo

 10. Toimintamaksun puolittaminen tai siitä vapauttaminen

 11. IP ryhmät lv 2020 -2021

 12. Lisätietoja

Toiminta-aika ja hinta

Ryhmät aloittavat toimintansa heti ensimmäisenä koulupäivänä elokuussa ja toimivat kaikkina koulupäivinä (ei lauantaisin). Toiminta alkaa koulupäivän päätyttyä ja päättyy päivittäin klo 16.30. Toiminnan hinta on 106€/kk. (Poikkeus: Kristillinen koulu klo 12.00 – 16.00 100 € / kk ja klo 12.00 – 16.30 110 € / kk)

Elokuulta peritään täysi maksu, koulujen loma-ajat eivät vaikuta toiminnan hintaan. Toimintamaksu laskutetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen.
Tarjolla ei ole osapäiväistä, puolipäiväistä yms. toimintaa. Myönnettyä paikkaa voi käyttää perheen tarpeiden mukaisesti, mutta läsnäolon määrällä ei ole vaikutusta maksuihin.

Toimintamaksuun voin hakea tuloperusteista huojennusta. Katso kohta: Toimintamaksu puolittaminen tai siitä vapauttaminen.

Läsnäolo toiminnassa

Toiminnassa ei ole läsnäolopakkoa, vaan myönnetyn paikan käyttämisestä päättää huoltaja. Lapsen läsnäolo toiminnassa ja kotiinlähtö perustuvat lapsen ja vanhempien sopimukseen, jota ohjaajat valvovat. Lapsi voi kulkea IP:stä kotiin itsenäisesti tai voi voidaan sopia, että hänet noudetaan.

Yhteistyö ja tiedonkulku

Lapsen päivän muodostaminen ehjäksi kokonaisuudeksi edellyttää sujuvaa tiedonkulkua ja kiinteää yhteistyötä kodin, koulun ja iltapäivätoiminnan välillä. Vanhempina Teillä on oikeus ilmaista mielipiteenne ja osallistua toiminnan kehittämiseen. Toimintakauden aikana järjestetään tapahtumia, joihin lapsen perheenjäseniä kutsutaan mukaan.

Kuljetukset

Iltapäivätoiminnassa oleville lapsille ei kuulu kuljetusetuuksia. Jos lapsella on perusopetuslain mukainen koulukuljetusetuus, kuljetus koskee vain kuljetusta koululta IP -toimintaan, ei sieltä kotiin.

Paikkojen myöntäminen

Mikäli paikkoja ei löydy kaikille varsinaisena hakuaikana hakeneille hakijoille, osoitetaan ne kouluittain seuraavassa järjestyksessä:

 1. Ensimmäisen luokan oppilaat. Etusijalla ovat koko lukuvuoden toimintaan sitoutuneet hakijat.
 2. Toisen luokan oppilaat. Etusijalla ovat koko lukuvuoden toimintaan sitoutuneet hakijat.
 3. Sisarusperuste. Toisen luokan oppilas sijoitetaan samaan ryhmään ensimmäisellä luokalla olevan sisaruksen kanssa.
 4. Arvonta. Mikäli hakijoiden välillä ei ole eroa, käytetään arvontaa.

Varisnaisen hakuajan jälkeen paikat täytetään hakemusten saapumisjärjestyksessä, mutta erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat etusijalla.

Toimintaryhmän osoittamien

Iltapäivätoiminnan paikka pyritään ensisijaisesti osoittamaan perheen toivomasta ryhmästä. Toiveesta voidaan kuitenkin poiketa seuraavista syistä:

 1. Ensimmäisellä luokalla toimintaan osallistuneet toisen luokan oppilaat pyritään, aina huoltajien niin halutessa, sijoittamaan ensisijaisesti samaan ryhmään kuin ensimmäisellä luokalla. Näin toimimalla edistetään lapsen ihmissuhteiden pysyvyyttä ja lisätään turvallisuuden tunnetta.
 2. Ryhmiä muodostettaessa huomioidaan, että ryhmässä on useampia samaan ikäryhmään ja samaa sukupuolta olevia lapsia ja että eripituiseen toimintaan osallistuvien lasten määrä jakautuu tasaisesti ryhmien välillä.
 3. Lapsen tuen tarve. Iltapäivätoiminnassa tukea tarvitsevaa lasta ryhmään sijoitettaessa tarkastellaan koko ryhmän toimivuutta ja lapsen mahdollisuuksia toimia ryhmässä.
 4. Ev.lut. seurakuntaan kuulumattomat lapset sijoitetaan kaupungin toimintaan, mikäli huoltaja sitä toivoo ja tarjolla on vaihtoehtoinen ryhmä.

Monelle koululle muodostuu useampia kaupungin tarjoamia ryhmiä. Näissä paikka osoitetaan koulu IP toiminnasta ja lapsia jaetaan eri ryhmiin ohjaajien johdolla.

Myönnetyn paikan peruuttaminen

Varsinaisena hakuaikana tai heti sen jälkeen hakeneille maksutonta peruutusaikaa on koulujen alkuun saakka. Lukuvuoden aikana myönnetyn toimintapaikan voi perua kuluitta viikon kuluessa päätöksen saamisesta, mikäli lapsi ei ole aloittanut toiminnassa. Peruutusajan päätyttyä astuvat voimaan irtisanomista koskevat ohjeet. Tarkemmat tiedot peruuttamisesta kerrotaan IP -päätöksessä.

Tukea tarvitsevien lasten osallistuminen iltapäivätoimintaan

Lapsen toimintaan osallistuminen yli 20 lapsen ryhmässä voi tuen tarpeesta johtuen olla haastavaa. Jotta lapsen tarvitsema tuki voidaan huomioida lasta toimintaan sijoitettaessa ja ryhmien ohjaajaresurssia kohdennettaessa, on erittäin tärkeää, että tuen tarpeesta mainitaan myös hakemuksessa. Suositeltavia ovat mm. tiedot lausunnoista, esikoulun terveiset sekä etenkin huoltajan oma näkemys.

Paikan irtisanominen

Perheet hakevat ja sitoutuvat koululaisten iltapäivätoiminnan paikkaan hakemuksessa ilmoittamansa ajanjakson ajaksi. Jos iltapäivätoiminnan paikka irtisanotaan sitoutumiskauden aikana, noudatetaan irtisanoutumisen ohjeita ja maksatusperusteita.

Irtisanoessaan toimintapaikan huoltajan tulee tehdä irtisanominen Wilman kautta perusteluineen vähintään 1 kalenterikuukausi ennen viimeisen läsnäolokuukauden loppua. Irtisanoutumislomak löytyy kohdasta hakemukset ja päätökset.

Osallistumissuhde päätetään aina kuukauden loppuun. Lopettamisesta tulee aina olla yhteydessä myös toiminnan ohjaajaan.

Irtisanomistilanteissa täydellisen vapautuksen maksuista irtisanomisajan jälkeen saa ainoastaan seuraavista syistä:

 1. paikkakunnalta muutto.
 2. muutos perhetilanteessa (mm. huoltajan työttömyys, vuorotteluvapaa, äitiysloma, muu taloudellinen muutos).
 3. lapsen edun sitä vaatiessa. Mikäli irtisanominen tehdään lapsen edun perusteella, tullaan asiassa kuulemaan myös ryhmän ohjaajia ja tarvittaessa muita tahoja.

Muissa tapauksissa perheeltä laskutetaan irtisanomisajan jälkeen puolet toimintamaksusta kuluvan lukukauden (syys/kevät) loppuun asti.

Toiminnan järjestäjällä on oikeus irtisanoa lapsen iltapäivätoimintapaikka tai olla ottamatta lapsi toimintaan maksamattoman toimintamaksun perusteella.

Mikäli toimintapaikkaan liittyen on tehty päätös toimintamaksun perimättä jättämisestä, voidaan paikka irtisanoa, mikäli sitä ei ole käytetty yhden kalenterikuukauden aikana lainkaan eikä syynä ole sairaudesta johtuva poissaolo.

Pitkäkestoinen sairasloma ja muu poissaolo

Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua toimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Sairaslomista tulee esittää sairaslomatodistus.

Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Toimintamaksu puolittaminen tai siitä vapauttaminen

Iltapäivätoiminnan toimintamaksuihin voi saada tuloperusteista huojennusta.

Järvenpään perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintamaksut ja maksuhuojennusperiaatteet 1.8.2020 alkaen 

Tuloperusteista maksun puolittamista tai sen alentamista haetaan paikkapäätöksen saamisen jälkeen tällä lomakkeella: Maksuhuojennuslomake iltapäivätoiminta

Lisätietoja

perusopetus@jarvenpaa.fi tai puh. 040 315 3554

IP ryhmät lv 2020-2021

Ryhmät on määritelty koulukohtaisesti. Paikkaa voi kuitenkin hakea koulupaikasta riippumatta mistä tahansa ryhmästä ja hakemus otetaan tasavertaisesti huomioon päätöstä tehdessä.

 

KOULU IP -RYHMÄ

PAIKKOJA

SIJAINTI TOIMINNAN JÄRJESTÄJÄ
Anttilan koulu Anttila IP 1 ja 2 60 Koulu, Vanha Valtatie 40 Järvenpään kaupunki
Haarajoen koulu Haarajoki IP 1 30 Haarajoen kerhohuone, Haarajoenkatu 2 Järvenpään ev. lut. seurakunta
Haarajoen koulu Oinaskatu IP 35 Haarajoen koulu Järvenpään kaupunki
Harjulan koulu, Vihtakadun yksikkö Vihtakatu IP 1 ja 2 60 Vihtakadun yksikkö, Vihtakatu 32 Järvenpään kaupunki
Järvenpään Yhteiskoulu Juhola IP 25 Koulu, Sipoontie 12 Järvenpään kaupunki
Kirkonkulma IP 25 Kirkonkulma, Kirkkotie 6 Järvenpään ev. lut. seurakunta
Kartanon koulu Kartano IP  35 Koulu, Kaskitie 10-12 Järvenpään kaupunki
Kinnarin koulu Kinnari IP 1,2,3 90 Koulu, Koulukuja 3 Järvenpään kaupunki
Kristillinen koulu Kristillinen koulu IP 30 Kristillinen koulu, Sibeliuksenväylä 42 Keski-Uudenmaan kristillisen
koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry.
Kyrölän koulu Kyrölä IP 1 ja 2 50 Koulu, Puistotie 29-31 Järvenpään kaupunki
Mankalan koulu Mankala IP 1 25 Mankalan kerhohuone, Kytötie 73 Järvenpään ev. lut. seurakunta

Mankala IP 2

35 Koulu, Kytötie 73 Järvenpään kaupunki
Saunakallion koulu Saunakallio IP 1 ja 2 50 Koulu, Pihkapolku 4 Järvenpään kaupunki