A

Hulevedet haltuun - Loutinoja kuntoon

"Hallituksen kärkihanke logo fi lila RGBKaupunkipuron ekologisen merkityksen turvaavan toimintamallin luominen"

Järvenpään kaupunki toteuttaa hanketta,
jossa tuotetaan luonnonmukaisen hulevesien
hallinnan toimintamalli keskustaa halkovan
Loutinojan kaupunkipuron alueelle. Hanketta
rahoittaa ympäristöministeriö, ja se on
yksi vuoden 2018 hallituksen kärkihankkeista.

Kuusi faktaa Loutinojasta

IMG_6379 IMG_6423

 

Vedet eivät pysy puhtaina ilman tekoja

Tuusulanjärven ekologinen tila on välttävä ja sen parantaminen edellyttää järveen kulkeutuvan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen selvää vähentämistä. Ravinteita järveen tulee monista lähteistä nk. hajakuormana. Järvenpään taajaman  hulevedet ovat yksi järven kuormittaja.

Hulevedet ovat rakennetuilla alueilla maan pinnalta, rakennuksen katolta, tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavia sade- tai sulamisvesiä. Kaupungin tiivistyessä hulevesien määrä lisääntyy.

Loutinoja kuntoon -hankkeen Loutinojan valuma_alue_20000tavoitteena on vähentää hulevesitulvariskiä ja parantaa Loutinojan tilaa. Hankkeessa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti Loutinojan hulevesikäsittelyä. Valuma-alueen maankäyttö tulee muuttumaan ja hankkeessa laaditaan hulevesien hallinnan kokonaisvaltaisen suunnittelun ja käsittelyn toimintamalli, joka vähentää lisärakentamisen seurauksena lisääntyvien hulevesien aiheuttamia haittoja ja turvaa luontoarvojen säilymisen.

Hankkeessa selvitetään Tuusulanjärveen kohdistuvaa hulevesikuormituksen määrää ja valuma-alueelle laaditaan suositukset hulevesien luonnonmukaisista käsittelytavoista. Wärtsilän teollisuusalueelle suunnitellaan ja toteutetaan hulevesien laatua parantava luonnonmukainen hulevesirakenne. Pajalan alueella selvitetään mahdollisuudet hulevesien hallintatoimien toteuttamiseksi. Luonnonmukaisilla hulevesiratkaisuilla pyritään elävöittämään ympäristöä, edistämään pienvesiluonnon säilymistä ja parantamaan Tuusulanjärven tilaa.


Tutustu millaista vettä Loutinojassa virtaa juuri nyt! www.luodedata.fi/loutinoja


Loutinoja kuntoon -hanke toteutetaan vuosina 2018 - 2020.

Hankkeen päätoteuttajana on Järvenpään kaupunki ja yhteistyökumppaneina toimivat Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sekä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry VHVSY.


Hallitusohjelman kärkihanke 2018              

Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 150 000 eurolla. Hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön – kärkihanketta.   

http://www.ym.fi/vesienjamerenhoito