A

Harjuvaarankuja, korttelit 145, 146 ja 166 sekä puistoalueet

Kortteli 145, kilpailuehdotus "Taidepuutarha", Cubesta Oy/ Arkkitehtitoimisto Antti Heikkilä Oy

Entisen rakettitehtaan alueelle Vanhankyläntien varteen suunnitellaan kaupunkimaista pientaloasumista. Rakettitehtaan johtajan talo (entinen Taidetalo) tulisi säilymään omalla tontillaan. Kaavatyön pohjaksi on laadittu alustavia viitesuunnitelmia, joissa asuinrakennukset sijoittuvat korttelin reunoille. Kaavamuutoksessa tutkitaan myös puistoalueen polkuyhteydet Tuusulanjärven rannassa.

Yhteyshenkilö: Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio
Kaavatunnus 010099
Dnro: JARDno-2017-26

 LAINVOIMAINEN

Asemakaavan voimaantulosta on kuulutettu 24.1.2020.

Kuulutus

0_HYVÄKSYTTY

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ja rakentamistapaohjeet kokouksessaan 21.10.2019 § 72.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakentamistapaohje

 

0_EHDOTUSVAIHE

Rakettitehtaan alueelle on järjestetty vuonna 2018 suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu, jonka voittajaehdotus on toiminut asemakaavaehdotuksen ja rakentamistapaohjeen pohjana. Kaupunkikehityslautakunta on päättänyt asettaa asemakaavaehdotuksen nähtäville 21.3.2019 § 28.

Asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä (MRL 65 § ja MRA 27 §) 3.4. - 3.5.2019.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Rakentamistapaohje

Lisäaineistoa:

Natura-arviointi, Faunatican raportteja 39/2018, 27.9.2018
Ympäristötekninen tutkimusraportti, Vahanen Environment Oy, 26.3.2019
Meluselvitysraportti, Sitowise Oy, 2.4.2019

 

0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan muutosluonnoksessa entinen Taidetalo on osoitettu säilytettäväksi ja sen ympäristöön on suunniteltu yhtiömuotoista asuinrakentamista kahdelle tontille (kortteli 146). Suunnittelualueeseen kuuluu myös Vanhankyläntien varren kolme pientalotonttia, joiden kaavamerkintöjä on tarkistettu (kortteli 145), sekä nykyinen pysäköintialue (kortteli 166). Harjuvaarankujan päähän on muodostettu kääntöpaikka ja Joukonpolulta Vanhankyläntielle on osoitettu ulkoilureitti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu suunnittelualueen laajentamisen takia.

Asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä (MRL 62 § ja MRA 30 §) 14.3. - 13.4.2018.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Havainnekuva

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 18.1.2017.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Voimassa oleva asemakaava

Luontoselvitykset