A
  • Viitesuunnitelma: Arkkitehtitoimisto Antti Heikkilä Oy 2016
  • Viitesuunnitelma: Arkkitehtitoimisto Antti Heikkilä Oy 2016

Harjuvaarankuja, korttelit 145, 146 ja 166 sekä puistoalueet

Entisen rakettitehtaan alueelle Vanhankyläntien varteen suunnitellaan kaupunkimaista pientaloasumista. Taidetalo tulisi säilymään omalla tontillaan. Kaavatyön pohjaksi on laadittu alustavia viitesuunnitelmia, joissa asuinrakennukset sijoittuvat korttelin reunoille. Kaavamuutoksessa tutkitaan myös puistoalueen polkuyhteydet Tuusulanjärven rannassa.

Yhteyshenkilö: Asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio
Kaavatunnus 010099
Dnro: JARDno-2017-26

 

0_VALMISTELUVAIHE

Asemakaavan muutosluonnoksessa Taidetalo on osoitettu säilytettäväksi ja sen ympäristöön on suunniteltu yhtiömuotoista asuinrakentamista kahdelle tontille (kortteli 146). Suunnittelualueeseen kuuluu myös Vanhankyläntien varren kolme pientalotonttia, joiden kaavamerkintöjä on tarkistettu (kortteli 145), sekä nykyinen pysäköintialue (kortteli 166). Harjuvaarankujan päähän on muodostettu kääntöpaikka ja Joukonpolulta Vanhankyläntielle on osoitettu ulkoilureitti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu suunnittelualueen laajentamisen takia.

Asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä (MRL 62 § ja MRA 30 §) 14.3. - 13.4.2018.

Kuulutus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Havainnekuva

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 18.1.2017.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Voimassa oleva asemakaava

Luontoselvitykset