A

Esiopetuksen opetussuunnitelma

Perusopetuslain mukaisesti Järvenpään kaupungin esiopetusta varten on laadittu kaupungin yhteinen esiopetuksen opetussuunnitelma. Se on käytössä kaikissa esiopetusta antavissa päiväkodeissa.

Jokaiselle esiopetukseen osallistuvalle lapselle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma, johon tarvittaessa sisältyy myös lapsen monikielisyyden suunnitelma ja/tai oppimissuunnitelma tehostettua tukea varten. Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma siirtyy lapsen mukana kouluun turvaten jatkumon esiopetuksesta alkuopetukseen.

Esiopetuksen järjestämistä, esiopetuksen opetussuunnitelman ja lapsen esiopetuksen suunnitelman toteuttamista arvioidaan säännöllisesti. Arvioijina toimivat lapset, huoltajat ja henkilöstö

Järvenpään esiopetuksen opetussuunnitelma 2016

Järvenpään esiopetus on  vuorovaikutteinen oppimaan oppimisen -prosessi, jossa ovat mukana lapsi omana itsenään kehitys- ja oppimistarpeineen vanhemmat lapsensa asiantuntijoina ja esiopetushenkilöstö ammatillisena asiantuntijana.

Esiopetuksen opetussuunnitelma 2016 perustuu 22.12.2014 vahvistettuihin valtakunnallisiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. joka on perustuslain mukainen Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys. 

Esiopetuksen vuosittaiset tavoitteet ja painotusalueet kirjataan yksikkökohtaisiin toimintasuunnitelmiin. Järvenpään kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma on laadittu kiinteässä yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Lapsen oppimisen johdonmukainen jatkumo varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen edellyttää yhteistä kiinnostusta lapsen kasvusta ja oppimisesta. Yhteistyössä yhdistyvät esi- ja alkuopetuksen opettajien osaaminen, vahvuudet ja asiantuntemus.

Opetussuunnitelmatyö jatkuu lapsikohtaisina oppimissuunnitelmien laadintana, jossa lasten vanhempien asiantuntemus ja tietämys omasta lapsesta ovat tärkeässä asemassa.

Esiopetus toteutetaan yhdessä perheiden kanssa kasvatuskumppanuuden hengen mukaisesti kuunnellen ja kunnioittaen, luottaen ja dialogia käyden. Avoin vuorovaikutus kotien ja esiopetuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä toimivien tahojen kesken antaa järvenpääläisille lapsille parhaat mahdollisuudet laadukkaaseen esiopetukseen.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014