A

Toiminta- ja kohdeavustukset

Avustusjako

Järvenpään kaupunki myöntää vuosittain talousarvion puitteissa toiminta- ja kohdeavustuksia.

Avustusta voi hakea esimerkiksi

 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen,
 • kulttuurin ja liikuntamahdollisuuksien toteuttamiseen tai
 • nuorten omaehtoiseen toimintaan.

Avustuksia voi hakea erikseen määriteltyinä hakuaikoina. Toiminta-avustukset myöntää toimialueesta vastaava palvelualuelautakunta ja kohdeavustukset myöntää ko. viranhaltijat toimivaltarajojen puitteissa.

 • Tutustu päivitettyihin hakuohjeisiin
  (hyväksytty Hyvinvointilautakunta 23.1.2020 § 4) 
 • Vuoden 2020 avustushaku päättyy 10.4.2020.  

Poikkeustilanteen vaikutukset avustushakuun;

 • Yhdistysten tulee jättää varsinainen avustushakemus hakuajan kuluessa 10.4. mennessä, mutta avustushakemukseen vaadittavia liitteitä voi toimittaa jälkikäteen 30.4.2020 saakka sähköpostitse kirjaamo@jarvenpaa.fi. 
 • Kaupunginhallitus käsittelee myös avustusten myöntö- ja käyttötarkoitukseen joustoja, jotta yhdistyksiä voitaisiin tässä poikkeustilanteessa mahdollisesti tukea.

Avustusten hakeminen

Avustusten hakeminen ja ohjeet

Avustuksiin oikeutettujen on toimitettava hakemuksensa vuosittain huhtikuun 10. päivään tai sitä edelliseen arkipäivään mennessä, siten kuin kaupungin virallisten ilmoitusten kuuluttamisessa on kulloinkin erikseen päätetty.

Toiminta- sekä kohdeavustukset haetaan erillisillä sähköisillä hakulomakkeilla.  Palveluun sisäänkirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen (pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen varmennekortti).

Toiminta-avustukset

Kulttuurin, - nuorison-, liikunnan- ja Hyten toiminta-avustuksia myönnetään pääsääntöisesti järvenpääläisten rekisteröityjen yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kaupunkistrategiaa tukevan toiminnan toteuttamiseen.  Avustusta voidaan myöntää, kun yhdistys on toiminut vähintään yhden täyden tilikauden ajan.

Nuorison toiminta-avustusta voidaan myöntää järvenpääläisille rekisteröidyille nuorisoyhdistyksille, jonka jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita

Toiminta-avustushakemukseen liitetään avustushakemuksessa mainitut liitteet;

 • toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta
 • tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
 • tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
 • ote seuran vuosikokouksen päätöksestä, jolla edellisen tilikauden tilinpäätös on hyväksytty
 • toimintasuunnitelma kaudelle, jolle avustusta haetaan
 • talousarvio kaudelle, jolle avustusta haetaan

Kohdeavustukset

Kohdeavustuksia voidaan myöntää järvenpääläisiin nuoriin ja kulttuuripalveluiden tuottamiseen kohdistuvaan toimintaan rekisteröityneille yhdistyksille, muille yleishyödyllisille yhteisöille, yksityishenkilöille ja työryhmille.

Kulttuurin kohdeavustusten osana myönnetään myös Järvenpää-talon Sibelius- ja Juhani Aho –salin maksuttomia käyttövuoroja yllä mainituille tahoille hakemusten perusteella.

Kohdeavustusten hakemusten liitteenä tulee toimittaa:

 • työsuunnitelma
 • työryhmän kokoonpano ansioluetteloineen (kulttuurin kohdeavustukset)
 • toimintasuunnitelma (jos hakijana on yhdistys)
 • budjetti

Avustusta myönnettäessä huomioidaan yhdistyksen tai järjestön muualta saadut avustukset. Yhdistykselle ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen avustusta kaupungin muista avustusmäärärahoista. 

Myöhässä saapuneita avustushakemuksia ei huomioida.

Perustelluista syistä on mahdollisuus jättää osa avustuksista jakamatta ja/tai päättää laittaa ne myöhemmin uudelleen haettavaksi.

Avustusten myöntäminen

Avustusten myöntämisperusteet ja myöntäminen

Toiminta-avustukset

Toiminta-avustusta haetaan ja myönnetään yhteisöjen sääntöjen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. Avustus myönnetään kokonaisharkinnan perusteella, joka tehdään yhdistysten määräaikaan jättämien avustushakemusten ja liitteiden perusteella. Avustusten valmistelussa huomioidaan toiminnan yhteensopivuus kaupungin strategisten tavoitteiden ja arvojen kanssa. Lisäksi liikunta- ja nuorisopalveluiden hakulomakkeissa kerätään tietoja, joita painotetaan erilaisilla painokertoimilla.

Kulttuurin toiminta-avustusta saavilla yhteisöillä on mahdollisuus hakea toiminta-avustuksen ennakkoa 31.1. mennessä. Ennakkoa voi hakea kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella ja hakemus toimitetaan kirjaamoon (kirjaamo@jarvenpaa.fi). Ennakkojen määrä voi olla enintään 50 prosenttia edellisvuoden koko avustussummasta. Ennakoiden myöntämisestä päättää kulttuurijohtaja lautakunnan hyväksymissä rajoissa.

Hyten toiminta-avustukset on tarkoitettu hyvinvointia- ja terveyttä edistäville yhdistyksille- ja järjestöille mukaan lukien eläkeläis- ja veteraaniyhdistykset.

Avustusta myönnetään kaikille yhdistyksille ja yhteisöille, joiden toiminta edistää järvenpääläisten osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä.

Kohdeavustukset

Kohdeavustus on tarkoitettu kertaluonteisen tai pidempiaikaisen projektin, tapahtuman ja/tai muun toiminnan toteutukseen.  Kohdeavustusta voidaan myöntää lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan toimintaan, kaupunkilaisille suunnattujen kulttuuripalveluiden tuottamiseen tai toteuttamiseen.

Kohdeavustuksia ei myönnetä tapahtumiin, jotka liittyvät hakijan perustoimintaan ja joita tuetaan pääsääntöisesti toiminta-avustuksella.

Kohdeavustuksiin oikeuttavia kuluja eivät ole alkoholin tarjoiluun liittyvät kustannukset tai yksityisten harrastamisesta johtuvat pääsylippu- ja matkakulut.

Kohdeavustusten painotukset ja tarkennukset löytyvät hakulomakkeista.

Avustusten maksaminen ja valvonta

Avustusten maksaminen ja valvonta

Avustukset maksetaan avustuksen saajan pankkitilille päätöksen valitusajan päättymisen jälkeen.

Toiminta-avustus

Toiminta-avustusta saaneet yhdistykset tekevät pyydettäessä selvityksen avustusvarojen käytöstä. Selvityksen toimittamatta jättäminen aiheuttaa avustusvarojen takaisinperinnän.

Kulttuurin toiminta-avustukseen myönnetyt ennakot maksetaan helmikuun loppuun mennessä.

Kohdeavustukset

Myönnetyt kohdeavustukset on käytettävä haettuun tarkoitukseen, joka on tarkennettu myöntöpäätöksessä. Mikäli avustuksen käyttötarkoitus olennaisesti muuttuu, siitä on tehtävä ilmoitus avustuksen myöntäjälle hyväksyttäväksi. Avustus voidaan periä takaisin, mikäli hakija salaa tietoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa avustuspäätökseen.

Avustus on käytettävä sinä toimintavuonna, jolloin avustusta haetaan.

Kohdeavustusten saajat toimittavat selvityksen tai tarvittaessa kuitit avustusvarojen käytöstä avustusta myönnetyn vuoden loppuun mennessä. Selvityksen toimittamatta jättäminen aiheuttaa avustusvarojen takaisinperinnän.

Sähköiset hakulomakkeet

Sähköiset avustushakulinkit

Sähköisistä avustushakemuksista löytyy -merkin takaa palvelukohtaisesti tarkennettuja ohjeita avustuksen hakemisesta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustukset (Hyte-avustukset)

Kulttuuriavustukset

Liikunta-avustukset 

Nuorisoavustukset

Ohjeita sähköiseen hakuun

Ohjeita sähköiseen hakuun

Asiointi edellyttää kirjautumista

Palveluun sisäänkirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen;

 • pankkitunnukset,
 • mobiilivarmenne tai
 • sirullinen varmennekortti

Käytä yleistä selainta

Asiointipalvelu toimii parhaiten seuraavilla selainversioilla:

 • Mozilla Firefox (FF)
 • Chrome

Asiointipalvelussa voit

 • täyttää ja lähettää hakemuksen
 • täydentää hakemusta

 

Yhteyden aikakatkaisu (32 min.)

Käyttämätön yhteys katkeaa 32 minuutin kuluttua. Tallenna täyttämäsi tiedot säännöllisesti. Tallentamasi tiedot säilyvät katkosta huolimatta. Voit palata täydentämään hakemustasi aina hakuajan päättymiseen saakka. Hakemuksesi löytyy klikkaamalla päävalikosta kohta Omat asiat ja sieltä näet tekemäsi hakemukset ja sen tilan.

 

Tiedustelut

Lisätietoja

Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen avustukset

 • Hyte-palvelut p. 040 315 3499
   

Kulttuuriavustukset

 • Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut p. 040 315 2244
   

Liikunta-avustukset

 • Liikuntapalvelut p. 040 315 2062
   

Nuorisoavustukset

 • Nuorisopalvelut p. 040 315 2223

   

Hallintokatu 4, Järvenpää (Järvenpää-talo)

 • Vapaa-ajan palvelupiste p. 09 2719 2498 (ma-to 11-17, pe 9-13).
 • Kirjaamo: puhelin kaupungin vaihteen kautta: (09) 27 191