A

Asumispalvelut mielenterveys- ja päihdekuntoutujille


Asumispalveluita järjestetään, kun avohoidon palvelut eivät riitä tukemaan mielenterveys- tai päihdekuntoutujan itsenäistä selviytymistä. Asumispalvelut voivat olla omaan kotiin vietyä tukihenkilöpalvelua, ryhmämuotoista tuettua asumista tai palvelukodeissa tapahtuvaa palveluasumista. Asumispalveluiden järjestäminen perustuu aina palveluntarpeen arviointiin. Asumispalvelut järjestetään ostopalveluna. Tavoitteena on etsiä parhaiten yksilöllistä kuntoutumista edistävä palveluasumismuoto ja -paikka. Palvelukodit sijaitsevat Etelä-Suomessa enintään 100 km säteellä Järvenpäästä.

Lisätietoja asumispalveluista Erityisasumisen työntekijöiltä:

Asumispalveluohjaaja
Jaana Ahola
puh. 040-315 3113 / jaana.ahola@jarvenpaa.fi

Asumispalvelusihteeri
Teija Juntto
puh. 040-315 2083 / teija.juntto@jarvenpaa.fi

Asumispalvelupäällikkö
Pirjo Komulainen
puh. 040-315 2398 / pirjo.komulainen@jarvenpaa.fi

 

Asumispalveluiden hakeminen

Asumispalveluita haetaan yhdessä avohoidon edustajan, sosiaalityöntekijän tai erikoissairaanhoidon edustajan kanssa. Hakemus liitteineen toimitetaan Erityisasumisen yksikköön, jossa se viedään moniammatillisen Erityisasumisen SAS (= selvitä, arvio, sijoita)- työryhmän käsittelyyn. ESAS-työryhmän tavoitteena on määritellä asiakkaan kuntoutumista parhaiten edistävä palvelukokonaisuus.

Tulosta asumispalveluhakemus tästä.

Asumispalvelumaksut

Sosiaalipalveluna järjestetyssä tuetussa asumisessa asiakas vastaa vuokrasta ja mahdollisesta ateriamaksusta. Palveluasumisessa ja tehostetussa palvleuasumisessa asumispalvelumaksut perustuvat Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädettyihin lakiin ja asetukseen. Asumispalvelumaksu koostuu vuokrasta, ateriamaksusta ja hoivamaksusta.

Asumispalvelumaksut 2018

Lisätietoja asumispalvelumaksuista:

Asumispalvelusihteeri
Teija Juntto
puh. 040 315 2083 / teija.juntto(at)jarvenpaa.fi


Asumispalveluiden valvonta

Kaupungilla on velvollisuus valvoa alueellaan sijaitsevia sosiaalipalveluja tuottavia yksiköitä. Valvontatoiminta tarkoittaa käytännössä sitä, että kaupunki valvoo asumispalvelusopimuksen toteutumista ja palveluntuottajan toiminnan laatua asumispalveluyksiköissä vuosittaisten valvontakäyntien avulla. Lisäksi asumispalveluohjaaja tarkistaa asiakkaiden kuntoutussuunnitelmien ajantasaisuuden ja toteutumisen puolivuosittain vierailemalla asiakkaan luona asumispalveluyksikössä. Kaupungilla on valvontavelvollisuus myös muihin kuntiin sijoitettujen asiakkaiden kohdalla. Tällöin valvonta järjestetään yhteistyössä palvelukodin sijaintikunnan viranomaisten kanssa. Asumispalveluyksiköt suorittavat myös omavalvontaa. Omavalvonnalla tarkoitetaan asumispalveluyksiköiden itsensä tekemää, järjestelmällistä ja jatkuvaa valvontaa.

Lisätietoja asumispalveluiden valvonnasta:

Asumispalvelupäällikkö
Pirjo Komulainen
puh. 040-315 2398 / pirjo.komulainen(at)jarvenpaa.fi


Kotikuntalaki

Kotikuntalaki uudistui vuoden 2011 alussa. Se antaa asumispalveluja tarvitsevalle entistä laajemmat mahdollisuudet valita kotikuntansa. Pääsääntöisesti henkilön kotikunta on se kunta, jossa hän tosiasiallisesti asuu. Mielenterveyskuntoutuja voi muuttaa kunnasta toiseen tavallisena muuttona, jos hänellä ei ole tarvetta ympärivuorokautiselle hoidolle tai palveluille ja hän pystyy muuttamaan omatoimisesti.
Jos henkilö asuu kunnan sijoittamana pitkäaikaisesti jossain muussa kunnassa kuin kotikunnassaan, hän voi uuden kotikuntalain mukaan valita sijoituskunnan uudeksi kotikunnakseen ilmoittamalla siitä maistraatille.
Henkilö, joka tarvitsee ja on oikeutettu saamaan kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain mukaista laitoshoitoa tai asumispalveluja, voi hakea palveluja nyt myös muusta kuin kotikunnastaan. Näin ollen järvenpääläinen henkilö voi hakea asumispalvelupaikkaa muista kunnista tai ulkokuntalainen voi hakea paikkaa Järvenpäästä.

Lisätietoja kotikuntalain soveltamisesta:

Asumispalvelupäällikkö
Pirjo Komulainen
puh. 040-315 2398 / pirjo.komulainen(at)jarvenpaa.fi

 

Information in English

Information on housing services under this link.