A

Palvelusetelit asiakkaan eri tarpeisiin

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä. Palvelujen järjestämisessä saattaa olla alkuvaiheessa kuntakohtaisia eroja. Tietoa palvelujen järjestämistavoista päivitetään kuntayhtymän tekemien päätösten myötä.

Palveluseteleitä voitte tiedustella Seniorineuvonnasta
p. 040 315 3000 (arkisin klo 9-11) tai seniorineuvonta.jarvenpaa@keusote.fi

Tilapäisen kotihoidon palveluseteli 

Lyhytaikaiseen palveluntarpeeseen esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen yhteydessä voidaan kotiutusvaiheessa myöntää tilapäisen kotihoidon palveluseteleitä enintään kolmeksi viikoksi. Sairaalasta kotiutuville palvelusetelien tarve arvioidaan jo kotiutusvaiheessa. Muualta tuleville asiakkaille arvion tekee ja palvelusetelit myöntää kotiasumisen palveluohjaaja.

Säännöllisen kotihoiton palveluseteli

Säännöllisen kotihoidon palveluseteli on tarkoitettu henkilöille, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisistä toimista itsenäisesti (kuten henkilökohtainen hygienian hoito, lääkehoito, ravitsemus) esimerkiksi alentuneen muistin vuoksi.

Ottakaa yhteyttä Seniorineuvontaan, jonka kautta voitte sopia arviointikäynnin kotiinne. Arviointikäynnille voi osallistua myös läheinen tai muu tärkeä henkilö. Palveluohjaaja arvioi kotikäynnillä yhdessä kanssanne toimintakykynne ja tuen tarpeenne.  

Mikäli avuntarpeenne on säännöllistä ja se täyttää kaupungissa määritellyt kotihoidon kriteerit, laaditaan kanssanne käynnin yhteydessä palvelu- ja hoitosuunnitelma. Palvelusetelin arvo lasketaan tulojenne mukaan ja saatte palvelusetelistä kirjallisen päätöksen. Teille kerrotaan palvelusetelin arvo sekä omavastuuosuutenne, jonka maksatte palvelutuottajalle. Setelin arvo on enimmillään 27 € /h ja se myönnetään määräajaksi enintään 6 kk kerrallaan. Saatuanne päätöksen sekä listan kaupungin hyväksymistä palvelutuottajista, otatte yhteyttä haluamaanne palvelutuottajaan ja teette kirjallisen sopimuksen palvelusta palvelupäätöksen mukaisesti.

Asiakkaiden yhdenvertaisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat palvelusetelin hinnoittelun perusperiaatteet. Asiakkaan omavastuuosuuden tulee olla kohtuullinen. Omavastuuosuus on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus, jonka asiakas itse maksaa. Palvelusetelin arvoa korotetaan, jos asiakkaan tai hänen perheensä elatusvelvollisuus vaarantuu asiakkaan omavastuun vuoksi.

Lisätietoja palvelusetelin käytöstä löytyy myös Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.

Omaishoidon tukipalveluseteli

Omaishoidon tukipalveluseteleitä myönnetään omaishoidon toteutumisen edellytyksiä vahvistaviin kotona asumisen tukipalveluihin. Omaishoidon tukipalvelusetelin käyttömahdollisuutta tarjotaan niille omaishoitajille, jotka täyttävät omaishoidon tuen piiriin pääsyn kriteerit ja ovat oikeutettuja omaishoidontuen lakisääteisten vapaiden pitämiseen. Tukipalvelusetelillä voidaan hankkia omaishoidettavan kodinhoitoon ja arjen turvaamiseen liittyviä palveluita, kuten siivousta, asiointia, ruuanlaittoa sekä kodin pieniä huoltotöitä. Remontteihin ja asunnon muutostöihin palveluseteliä ei voi käyttää. Palvelusetelin myöntäminen perustuu tarveharkintaan. Päätöksen palvelusetelin myöntämisestä tekee omaishoidon palveluohjaaja hakemuksen perusteella. Palvelusetelin myöntämisen perusteena on omaishoitajan toimintakyvyn heikentymisestä johtuva tarve.

Lue lisää omaishoidosta

Omaishoidon hoivapalveluseteli

Omaishoidon hoivapalveluseteli voidaan myöntää hoitajan jaksamista tukevaan, hoidettavalle annettavaan hoivaan ja hoitoon, kun omaishoidettavan hoidon sitovuus oikeuttaa omaishoidon lakisääteisiin vapaisiin. Palvelusetelillä voi hankkia omaishoidettavalle hoivaa ja hoitoa kotiin tuotavana palveluna tai hoitoyksikössä kaupungin hyväksymistä palveluntuottajista. Setelin myöntää palveluohjaaja yksilöllisen tarveharkinnan ja määrärahojen puitteissa. Voitte hakea palveluseteliä lomakkeella tai ottamalla yhteyttä omaishoidon palveluohjaajaan.

Lue lisää omaishoidosta

Rintamaveteraanien palvelusetelit

Rintamaveteraanille myönnetään 24 palveluseteliä vuodessa palvelujen ostoon kotona asumisen tukemiseksi.

 Lue lisää veteraanien palvelut

Palveluseteli siivoukseen

Jos toimintakykynne on alentunut voidaan teille myöntää palveluseteli siivoukseen jos bruttotulot ovat alle 1100 euroa kuukaudessa yhden hengen taloudessa ja 1800 euroa kuukaudessa kahden hengen taloudessa.

Siivousseteliä voitte hakea ottamalla yhteyttä seniorineuvontaan p. 040 315 3000 (arkisin klo 9-11) tai seniorineuvonta.jarvenpaa@keusote.fi.

 Lue lisää siivouspalveluista